This page contains a Flash digital edition of a book.
Module met RO-membranen (Reversed Osmosis), gericht op het scheiden van zouten en minieme organische vervuilingen, RO levert demiwaterkwaliteit op.


zijn, zou het zonde zijn het niet hoogwaar- dig te hergebruiken.” Het niet-bruikbare condensaat gaat nu naar de biologische zuivering (Biox) van Dow, waar het na een filtratiestap als relatief laagwaardig koelwa- ter voor de productieprocessen wordt her- gebruikt. De kwaliteit van het condensaat is onvoldoende, omdat Dow aan het ketelvoe- dingswater verschillende chemicaliën toe- voegt om corrosie in systemen en leidingen te bestrijden. Deze stoffen mogen niet in te grote hoeveelheden in het condensaatnet terechtkomen. Het vervuilde condensaat bevat niet alleen organische vervuiling (TOC) maar ook anorganische stoffen (sili- cium, natrium en ijzer). In de testinstallatie wil ook Dow extra zuiveringsstappen voor deze condensaatstroom onderzoeken. Daar komt de drijfveer bij dat de chemische industrie steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van haar proceswater. “De frequen- tie van de grote onderhoudsstops is terug- geschroefd. Installaties moeten steeds lan-


Module voor ionenuitwisseling: bij deze techniek wisselen harskorreltjes, geladen met chloride, ionen uit met de humuszuren in de TOC, om zo het water te zuiveren.


ger draaien. De langere bedrijfsduur vereist een hoogwaardige waterkwaliteit met zo min mogelijk kans op vervuiling en corro- sie”, legt Van Belzen uit.


Monitoring Niet alleen zuiveringstechnologie wordt in IMPROVED beproefd, maar ook de moge- lijkheid om bacteriegroei online te meten. Nu gebeurt dat standaard met monster- names en analyses van kweekplaatjes in het lab, die enkele dagen tot soms weken vergen. De Universiteit Gent is al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van een online analyseapparaat, dat de hoeveel- heid microbiële cellen realtime kan tellen en ook de samenstelling van aanwezige bacteriestammen kan bepalen. Dit mobiele apparaat heeft zijn onderzoekswerk bij Yara in Sluiskil er al op zitten. BASF en Dow ko- men nog aan de beurt. “Realtime sensoring wordt steeds belangrijker”, vertelt manager procestechnologie Jan-Willem Mulder van


Omdat de hoeveelheden verontreinigingen in het


condensaat beperkt zijn, zou het zonde zijn het niet hoogwaardig te hergebruiken...


Module voor membraandestillatie: hierbij wordt een dunne waterfilm tussen een folie en een hydrofoob membraan door geleid. Door de lage systeemdruk ont- staat stoom. Het waterafstotende membraan laat de stoom door, die op een folie aan de andere zijde van het membraan condenseert en als schoon water wordt opgevangen in een tank. Aan de andere kant blijven de reststoffen achter.


8 | nummer 1 | 2018


projectdeelnemer Evides Industriewater. Het bedrijf maakt bij alle deelnemende bedrijven op locatie demiwater en andere proceswaterkwaliteiten en ondersteunt hen met onderzoek en technologische kennis om oplossingen voor hun waterbehoeften te vinden. “Bedrijven willen elk moment de controle over de waterkwaliteit uit hun wa- terbehandelingsprocessen hebben. Ze kun- nen dan sneller ingrijpen mocht de water- kwaliteit onvoldoende zijn en het stelt hen in staat dat proces van bijsturen efficiënt te automatiseren. Nu gebeurt dat allemaal nog handmatig en vaak achteraf.” Van Belzen van Dow heeft wel oren naar 24/7 inzicht in de effecten van de door het chemiebedrijf toepaste waterstromen op microbiële groei in systemen en leiding- netten. “De kans op biofilmvorming is in potentie hoog. Ook de polishing-installatie van het retourcondensaat uit ons stoomnet is daar gevoelig voor. Onder biofilmlagen ontstaat snel corrosie. Als we dus ook de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48