This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuws Siemens en Evonik gaan voor groene chemie


zet. In 2021 moet de eerste pilotplant in Marl (Duitsland) in productie wor- den genomen.


Twee weken geleden werd het Rheticus project (zo heet het nieuwe plan) gelan- ceerd. Naar verwachting zal het project zo’n twee jaar gaan lopen. Het idee is dat elektriciteit van hernieuwbare bronnen en bacteriën gecombineerd worden in de productie van grondstoffen van plastics, waarbij CO2


als uitgangsstof wordt inge-


Kunstmatige fotosynthese is niet alleen interessant als het om de productie van grondstoffen gaat, maar kan ook worden ingezet om energie te bufferen. Het Duitse Rheticus project is daarom verbonden met het Kopernikus


project, dat Duitslands ‘Energiewende’ wetenschappelijk moet ondersteunen.


Siemens heeft al ruimschoots ervaring opgedaan met elektrolysetechnieken en Evonik heeft ervaring met diverse fermentatieprocessen. Door beide exper- tisevelden samen te brengen, denken de bedrijven een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van grondstoffen- productie.


als basisstof is niet nieuw. Planten doen dit al miljoenen jaren. Maar kunstma- tige fotosynthese is wel nieuw.


Het produceren van grondstoffen met CO2


KNAW: geen braindrain


700.000 extra voor Smart Industry


Op het Smart Industry jaar event, gehouden op 5 februari, werd bekend gemaakt dat 700.000 euro extra zal worden gestoken in Smart Industry pro- jecten in de regio Rotterdam- Den Haag. Volgens Saskia Brui- nes, wethouder kenniseconomie in Den Haag, is het belangrijk dat de slimme maakindustrie behouden blijft in de regio. Onder andere het in Ypenburg gevestigd Airborne maakt on- derdeel uit van de regionale slimme maakindustrie.


Rotterdam-Den Haag Regio Rotterdam-Den Haag is uiteraard niet de enige regio die geld ontvangt van het ministerie van economische zaken. Jaarlijks wordt door het kabinet zo’n 42 miljoen euro geïnvesteerd in Smart Indus- try. Daarnaast wordt nog eens een slordige 50 miljoen euro in ‘slimme’ industrie gestoken door kennisinstellingen en het bedrijfsleven zelf.


Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé is flink investeren de enige mogelijkheid om de Ne- derlandse industrie toekomst- bestendig te maken. Omrin- gende landen steken even- eens miljoenen, of soms zelfs miljarden euro’s in slimme industrie. ‘Nederland mag daarbij niet achterblijven”, verduidelijkt Dezentjé in een interview op het Radio 1 jour- naal.


22 | nummer 1 | 2018


in Nederland Lezers die met enige regelmaat de NOS-website doorspitten, stuitten twee weken geleden op een opmerkelijk bericht: volgende de KNAW ‘valt het wel mee met de braindrain.’ Wel worden meer ‘bewegingen’ geconstateerd. Wat het bericht nu zo opmer- kelijk maakt, is niet zozeer dat het met de braindrain wel mee lijkt te vallen, maar dat er in het bericht totaal geen onder- scheid wordt gemaakt tussen de verschillende subdisciplines. Dat er op het gebied van gees- teswetenschappen en sociale wetenschappen geen sprake is van braindrain, lijkt vrij logisch: er is een overschot aan alfa- studenten die na hun studie graag het onderzoek in gaan. Maar chemisch technologen en IT’ers, dat is toch een heel ander verhaal? Tanja van der Lippe, voorzitter van de adviescommissie die be- last was met de uitvoering van het onderzoek, zegt er dit over: “Het onderscheid tussen de verschillende subdisciplines was niet de focus van het onder-


zoek. Wel zijn er diverse leden in de commissie afkomstig uit de technisch-wetenschappelijke hoek. Daarnaast hebben we ons rapport gebaseerd op kwa- litatief onderzoek: we hebben veertig interviews afgenomen. We wilden wel kwantitatief onderzoek doen, maar we doen dit werk kosteloos en dan wordt zoiets lastig.” Dat er reden is om aan te nemen dat de verschillen tus- sen de subdisciplines groot is, blijkt uit één paragraaf in het onderzoek: daar valt te lezen dat het percentage onderzoe- kers in Nederland met een niet-Nederlandse achtergrond in de domeinen techniek- en natuurwetenschappen groot is (40-50%), terwijl dat aandeel in de domeinen rechts- gedrag- en maatschappijwetenschappen laag is (15-20%). Het rapport komt met een aan- tal aanbevelingen om weten- schappelijk werd in Nederland aantrekkelijker te maken. Be- nieuwd naar de samenvatting? Die vindt u op onze website als u zoekt naar ‘braindrain’.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48