This page contains a Flash digital edition of a book.
Column


Watermanagement is al lang niet meer iets voor alleen Rijkswaterstaat...


Een blijvend gevecht


van 2018 trok over het land. In combinatie met het hoge water leidde dat tot een uitzonderlijke situatie, waarbij de vijf grote waterkeringen tegelijk gesloten waren. Dat was nog niet eerder gebeurd! Amper een week later moest Rijkswaterstaat alweer maatregelen treffen om het vele water in de rivieren op een snelle veilige manier naar zee af te kunnen voeren. Het zijn van die momenten dat je beseft dat de strijd tegen het water in Ne- derland een blijvend gevecht is.


H


Henk Krols Partner en adviseur bij BMD Advies Zuid-Nederland, het adviesbureau op het brede vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid, milieu, arbo en energie.


10 | nummer 1 | 2018


De hoogwaterstanden in de rivieren in januari van dit jaar waren niet ongewoon, dat doet zich zo eens in de vijf jaar voor. Toch gingen de gedachten weer terug naar januari 1995. Het water stond toen zo hoog dat verschillende rivieren ver buiten de oevers traden. Straten liepen onder, kelders stroom- den vol en grote groepen men- sen moesten zelfs geëvacueerd worden. Het was de aanleiding om het rivierengebied grondig aan te pakken en veiliger te maken, iets waar de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt is. Op zo’n 30 plaatsen kregen de rivieren meer ruimte. Er werden overloopgebieden en kribver- lagingen gecreëerd, dijken werden verstevigd terwijl op andere plaatsen de oevers juist natuurlijker werden gemaakt.


et nieuwe jaar was nog maar nauwe- lijks begonnen of de eerste storm


Die aanpak blijkt succesvol: hoewel er enkele incidenten waren, leidde het hoogwater in januari nergens tot echt onvei- lige situaties.


Toch is het gevaar nog lang niet geweken. Sterker nog, we moe- ten rekening houden met een nieuw gevaar. De stijging van de zeespiegel lijkt dichterbij dan ooit. Uit recent onderzoek van onder andere de Univer- siteit Utrecht blijkt dat het smelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica een veel grotere zeespiegelstijging kan veroorzaken dan tot nu toe werd gedacht. Er wordt zelfs gesproken over een stijging van 1.80 meter binnen 80 jaar. Onze kustverdediging is tot nu toe altijd gebaseerd geweest op stormen. Extreme stormen zelfs, die maar eens in de 10.000 jaar voorkomen, maar enorme gevolgen zouden hebben. De kans dat de zeespiegel snel zal stijgen, is echter vele malen groter dan de kans op zo’n hef- tige storm. Het gevecht tegen het water zal in Nederland dus echt verlegd moeten worden.


Watermanagement is al lang niet meer iets voor alleen Rijks- waterstaat. Het gaat ons alle- maal aan, ook het bedrijfsleven moet er rekening mee houden. Zo brachten Brzo-bedrijven, bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongeval- len, al de overstromingsrisico’s in kaart.


In het periodieke Veiligheids- rapport omschreven zij wat zij doen om die risico’s in te dam- men. Dat is natuurlijk een op- gelegde maatregel, maar er is echter ook veel te zeggen voor een proactieve bijdrage aan watermanagement. Regen- of oppervlaktewater kunt u prima toepassen voor sanitaire doel- einden, maar ook gebruiken voor het reinigen van machines, vloeren en het wagenpark en niet te vergeten: als koelwater. Bij goed bedrijfswatermanage- ment kunt u zo voorkomen dat u onnodig veel drinkwater soupeert.


En hoe ziet uw bedrijfsterrein er uit? Is alles dichtgelegd met asfalt en bestrating waardoor de riolen bij hevige regenval overstromen, of is er op uw terrein een plaats waar het wa- ter op een natuurlijke manier opgevangen en afgevoerd kan worden? Een groene plaats bij de ingang van uw bedrijfspand, misschien zelfs voorzien van een vijver waar het water in tij- den van ‘nood’ opgevangen kan worden? Het voorkomt grote plassen op uw terrein en ziet er ook nog eens representatief en uitnodigend uit! Watermanage- ment: op grote schaal complex, op kleine schaal voor iedereen te doen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48