This page contains a Flash digital edition of a book.
Tot voor kort werden alle data omtrent de aanvoer van verse vis en visverwerking centraal opgeslagen op één server. Een situatie die verre van ideaal was.


bij Seafood Parlevliet voortaan digitaal wor- den geregistreerd. Om dit te realiseren is ge- kozen voor de tool McMain van Gilde Main- tenance. Inmiddels zijn bij Seafood Parlevliet zo’n 700 objecten in McMain ondergebracht; objecten variërend van een deur tot een visionlijn of een haringmachine. Marja Tiekink, Product Manager bij Gilde Mainte- nance licht toe: “McMain kan heel erg breed worden ingezet. Zo is het systeem bij uitstek geschikt voor het inzichtelijk maken van onderhoud, maar ook voor andere zaken als wagenparkbeheer, voorraadbeheer, mate- riaalbeheer of leverancierscontracten. Toen Seafood Parlevliet begon met de implemen- tatie van McMain, hebben we geadviseerd om dit op te bouwen in stappen. Ons advies was: begin eerst met het in kaart brengen van wat er minimaal nodig is om te voldoen aan de FSSC 22000. Essentieel daarbij was te bepalen tot welk niveau je wil gaan met het in kaart brengen van de objecten en op basis van welke criteria, bijvoorbeeld de aan- schafkosten van een machine.” Van den Berg vult aan: “Wij hebben er voor gekozen om vooralsnog te eindigen op machineniveau. Een object in McMain kan dus bij ons een verpakkingsmachine of een matrijs zijn met een eigen onderhoudshistorie.”


Voorspellend onderhoud Met de overstap naar McMain heeft Seafood Parlevliet zichzelf als doel gesteld om bin- nen 1,5 jaar van correctief onderhoud over te gaan op preventief en zelfs voorspellend onderhoud (level 3), conform het model van Pontifexx. Van den Berg legt uit: “Met het nieuwe systeem is het mogelijk om trends inzichtelijk te maken. Op basis van die in- formatie kan vervolgens het in McMain ge- defi nieerde, preventieve onderhoudsmodel dan weer worden bijgesteld of geoptimali- seerd.” Tiekink legt uit: “Uit het in McMain opgestelde onderhoudsmodel vloeien


30 | nummer 1 | 2018


werkopdrachten voort, die via een werk- bonnenapp naar de verschillende monteurs van Seafood Parlevliet kunnen worden gestuurd. Momenteel is de Werkbonnenapp van McMain nog niet in gebruik genomen bij Seafood Parlevliet, wel wordt al gewerkt met de Incidentenapp. Met andere woor- den: treedt ergens in de plant een storing of schade op, met een niet-dringende aard, dan kan de betreff ende werknemer met zijn telefoon een foto en een verslag met exacte locatiebepaling maken van de situatie ter plaatse en deze doorsturen naar McMain, zodat alle data op één centrale plek zijn verzameld. Met name bij audits is dit een uitkomst, omdat alle situaties die zich heb- ben voorgedaan met één druk op de knop inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Tevens kan worden getoond hoe de situatie is op- gelost en hoe dus aan de eisen van de FSSC 22000 is voldaan. Met andere woorden: de data in McMain kunnen nadien als bewijs- voering dienen.”


Van den Berg vult aan: “Dit is met name ook van groot belang bij machinevrijgave na het uitvoeren van onderhoud. Zodra een werkbon in het systeem is afge- tekend door een monteur, krijgt de productieleiding hiervan een melding. Pas als aan alle voorwaar- den is voldaan, kan de machine weer voor productie worden vrijgegeven. Degene die hiervoor verantwoordelijk is, krijgt hiervoor rechten toegewezen in McMain. Zo krijgen monteurs bijvoor- beeld het recht om werkbonnen af te te- kenen. Deze rechten moeten van te voren goed worden vastgelegd in het proces.”


Toekomst Om het deel voorspellend onderhoud in de nabije toekomst nog verder uit te bouwen, zet Gilde Maintenance momenteel in op big data. Denk aan data die afkomstig zijn van bijvoorbeeld druk-, temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren in de productie- omgeving. Door dit te combineren met de data die de gebruikers zelf al ingeven, kan het systeem binnen nu en afzienbare tijd zelf adviezen geven over hoe het onder- houd nog verder kan worden geoptimali- seerd. Zeker voor Seafood Parlevliet is deze ontwikkeling interessant als ook de schepen van Cornelis Vrolijk op termijn met McMain werken. Zodra een schip met verse vis dan de haven nadert, kan de onderhoudsplan- ning van Cornelis Vrolijk, onmiddellijk daarop worden aangepast zodat bij binnen- komst geen tijd verloren gaat. Kortom: effi - ciënter en nog fl exibeler werken. Behalve dat onderhoud op deze manier geen ‘black box’ meer is voor alle betrokkenen, kan op deze wijze ook nog eens geld worden ver- diend door fors te besparen op onderhoud.


Uit het in McMain opgestelde onderhoudsmodel vloeien werkopdrachten voort, die via een werkbonnen- app naar de verschillende monteurs van Seafood Parlevliet kunnen worden gestuurd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48