This page contains a Flash digital edition of a book.
Industriewater Drietrapsraket voor circulair water


IMPROVED zit in de hoogste D


Onderzoeksproject IMPROVED wil de industrie meer grip geven op de kwaliteit van alternatieve waterbronnen. Niet alleen door de juiste zuiveringstechnologie aan te reiken, maar ook door bedrijven in staat te stellen realtime de bacteriegroei in hun systemen en leidingen te volgen en de impact hiervan op processen te simuleren. De deelnemers vertellen.


Pieter van den Brand


ow, Yara en BASF. Drie klinkende che- mienamen in het Vlaams-Nederlandse Scheldegebied. En alle drie zijn ze pre- sent in het begin 2016 gestarte Europese


IMPROVED-project. De letters staan voor ‘Integrale Mobiele Proceswatervoorziening Voor een Economi- sche Delta’. Achter de breed geformuleerde benaming voor het project, waar ook kennisinstellingen en industriewaterspecialisten aan deelnemen, schuilen forse waterambities. Het meest veelzeggende in het fraai gevonden acroniem is het woord ‘mobiele’. De drie chemiebedrijven gaan opeenvolgend een test- installatie uitproberen, die is uitgerust met een scala van zuiveringstechnieken (zie kader). In deze mobiele proeftuin kunnen de deelnemende bedrijven de inzet van alternatieve waterbronnen voor hun processen, denk aan regenwater, brak water en de eigen interne waterstromen, testen. “De industrie is volop op zoek naar alternatieve waterbronnen, om het gebruik van zoet oppervlaktewater en grondwater, maar ook de lozingskosten voor afvalwater terug te dringen. Daar- bij willen bedrijven zoveel mogelijk interne waterstro-


men hergebruiken”, vertelt onderzoeker en projectlei- der Marjolein Vanoppen van de Universiteit Gent. “Bij deze alternatieven is sprake van risico’s van vervuiling en corrosie. Zaak voor hen is te achterhalen welk ef- fect de waterkwaliteit heeft op productieprocessen en installaties om koel- en demiwater te maken en hoe ze de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Aan de andere kant zouden bedrijven in ons project ook wel eens kunnen ervaren dat de hoge waterkwaliteit die zij vaak produceren, niet in alle gevallen nodig is.”


Condensaat November vorig jaar beet Yara Sluiskil het spits af als gastheer van de in twee zeecontainers ondergebrach- te mobiele testunit. De producent van mestkorrels en industriële chemicaliën tegenover het Zeeuws- Vlaamse dorp Sluiskil streeft ernaar een groter deel van zijn retourcondensaatstromen te hergebruiken


Ammoniakfabriek Ureum-7 van Yara: de kunstmestfabrikant wil zijn retourcondensaatstromen opzuiveren en er zoveel mogelijk stikstof uit terug winnen.


6 | nummer 1 | 2018


De testinstallatie van IMPROVED bevat een palet van zeven state-of-the-art waterzuiveringstechnieken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48