search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De programmering komt


tot stand op Renovatie van de Velsertunnel


bare bruggen kunnen standaardiseren en uniformeren. Van de 137 sluizen die Rijkswaterstaat in beheer heeft, is een groot deel vóór 2040 aan vervanging toe. Wetenschappelijk


is vastgesteld


dat alle schutsluizen in zeven functie- families zijn onder te brengen. Binnen het kennisprogramma natte kunstwer- ken onderzoeken Deltares, MARIN, TNO en Rijkswaterstaat de vragen: hoe het zit met de verwachte levensduur? Voldoet het object nog aan de eisen en kan de sluis de actuele vraag nog aan? Kan ver- vanging van een kunstwerk worden ver- meden door optimaal gebruik te maken van het systeem waar het deel van uit- maakt? Het programma Multi Water- Werk (MWW) gebruikt ‘standaardisatie bij sluizen’ om deze vervangingsopgave zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Als Rijkswaterstaat en waterschappen wer- ken we bij het HWBP samen met de Taskforce Deltatechnologie, waarin ver- schillende marktpartijen zich hebben verenigd vanuit de koepelorganisaties Bouwend Nederland, NLingenieurs en de Vereniging van Waterbouwers. We denken dat een soortgelijke aanpak ook voor de natte objecten efficiënt kan zijn. Je kunt een euro immers maar één keer uitgeven. Dat betekent dat je ook moet


kijken naar toekomstige ontwikkelin- gen. Wat betekent zeespiegelrijzing voor een object? Klimaatverandering leidt tot perioden van weinig water en perioden met te veel water. Wat betekent dat voor de objecten? Wat betekent duurzame leefomgeving voor een object? Je ziet dus dat


fundamentele, maatschappe-


lijke discussies invloed hebben op keu- zes die in het kader van de VenR-opgave worden gemaakt.”


Hoe gaat prioritering van objecten in de VenR-opgave in zijn werk? Jan Slager: “Een object staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter systeem. In de netwerkschakel- plannen staat het functioneren van zo’n systeem omschreven. Van de regionale diensten van Rijkswaterstaat krijgen wij regioadviezen


en analyses over


grond van inspecties. Daar volgt uit welke objecten de komende jaren al einde levensduur bereiken. Die worden voor de komende jaren in de program- mering opgenomen. Maar we kunnen ook andere onderzoeken uitvoeren, die weer input zijn voor de programmering. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de haarscheurtjes in de Merwedebrug laat Rijkswaterstaat aanvullend een brede quick scan uitvoeren door IV-infra, Movares en ProClass naar alle vaste sta- len bruggen in Nederland. Van de objec- ten waarvan het moment ‘einde levens- duur’ wat verder in de tijd ligt wordt door middel van een statistische analyse per objectcategorie een verwachting gege- nereerd die wordt vastgelegd in een rap- port. Op die manier zijn de eerste drie tranches van objecten tot stand geko- men en recent is de vierde tranche ver- schenen.”


Hoe belangrijk is de


samenwerking met de overige beheerders? Jan Slager: “Ik heb net al geschetst dat alle beheerders in Nederland met dezelfde opgave worden


geconfron-


teerd. Dat betekent dus dat binnen één regio meer objecten in dezelfde periode moeten worden vervangen of gereno-


Vervanging voegovergang Galecopper- brug (A12 bij Utrecht)


het


functioneren van het systeem. Dat geeft een indicatie wanneer het systeem einde levensduur nadert. Als we gaan renove- ren nemen we alle objecten mee in onze beschouwing en kijken vervolgens welk object einde levensduur heeft bereikt en welke nog niet. Vervolgens kiezen we hier de vorm van VenR bij, die past bij de functie van dat systeem in de toekomst.


MAATSCHAPPELJKE VRAAGSTUKKEN BEÏNVLOEDEN V&R-KEUZES


8 Nr. 2 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48