search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Verkeersdrukte in 2019 toegenomen


In 2019 is het aantal afgelegde kilometers op de Nederland- se snelwegen met 0,6 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de Rappor- tage Rijkswegennet 2019. Deze verhoogde verkeersin- tensiteit – vooral in ochtend- en avondspits, maar ook overdag – leidde tot meer files. De Rapportage Rijkswegen- net 2019 toont de ontwikke- ling ten opzichte van 2018 en schenkt aandacht aan de laatste 4 maanden van 2019. Het aantal afgelegde voer- tuigkilometers nam in 2019 toe tot 72,9 miljard. Over een jaar gezien is de filezwaarte (lengte x duur) gestegen van


11,6 naar 13,3 miljoen kilome- terminuten.


Files Het aandeel files door werk- zaamheden bedroeg in 2019 3,9 procent, een lichte stij- ging ten opzichte van 2018, maar ruim onder de norm van 10 procent. Deze files


zijn deels te verklaren door grote werkzaamheden op de A12 Oudenrijn-Lunetten (her- stel van de voegovergangen in de Galecopperbrug) en A7 Afsluitdijk


(werkzaamheden


op diverse locaties). Op de eerste plaats van de filetop-10 van 2019 staat de snelweg A20 bij Rotterdam


tussen Crooswijk en het Ter- bregseplein. Iets meer dan de helft (28) van de filetop-50-lo- caties liggen in de Randstad, meldt Rijkswaterstaat. Om de files te verminderen, neemt Rijkswaterstaat maat- regelen, zoals het inzetten van extra bergers en weginspec- teurs om de doorstroming van het verkeer na pech of een ongeval zo goed mogelijk te houden. Daarnaast worden wegen verbreed en nieuwe verbindingen


aangelegd In


het verslagjaar werden acht nieuwe weggedeelten open- gesteld, van samen zo’n 58 kilometer.


Bron: Rijkswaterstaat


Baggeraars werken niet voorzichtig genoeg met straling


Uit controles bij 25 bagge- raars bleek dat deze bedrijven meer moeten doen om werk- nemers te beschermen tegen de gevaren van straling. De Inspectie SZW constateerde 34 overtredingen. Een aan- tal zaken die tijdens eerdere inspecties aan het licht kwa- men, zijn nu nog steeds niet op orde. Zo voldoen risico- inventarisaties en -evaluaties niet aan de vereisten en is het op peil houden van de des- kundigheid van werknemers niet altijd in orde. Op baggerschepen en zand- zuigers zuigen sterke pom- pen zand, klei, slib en grind van de waterbodem op. Bij deze werkzaamheden wor- den metingen uitgevoerd met radioactieve bronnen. Bij ver-


keerd gebruik zijn de stra- lingsrisico’s van deze sterke bronnen groot. Daarom is het van belang dat werkgevers de risico’s goed inventariseren en maatregelen nemen om de gezondheid van hun werkne- mers te beschermen. Bijvoor- beeld door ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het personeel op peil blijft.


Waarschuwingen Op deze punten scoren de baggeraars onvoldoende. De Inspectie tikte negen bedrij- ven op de vingers omdat zij de stralingsrisico’s niet op de juiste manier, of onvolledig, inzichtelijk hadden gemaakt. Zes bedrijven kregen een waarschuwing omdat de ken- nis van specialistische mede-


werkers niet toereikend was. Deze medewerkers die toe- zichthouden op het gebruik van de stralingsbronnen had- den hun bij- en nascholing niet op orde.


Effect van inspecties Ondanks deze overtredingen ziet de inspectie SZW wel positieve


ontwikkelingen in


vergelijking met inspectiere- sultaten van 6 jaar geleden. Zo


is het totaal aantal geconsta- teerde overtredingen gehal- veerd en zijn vergunningen nu op orde. Er zijn geen situaties aangetroffen die onmiddel- lijk gevaar voor werknemers opleverden.


De Inspectie


heeft voor de geconstateerde overtredingen waarschuwin- gen uitgedeeld. Bedrijven moeten de komende tijd aan de slag met het oplossen van tekortkomingen.


OTAR Nr. 2 - 2020 43


foto: Petra de Boevere/CC


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48