search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel


Drie prijswinnaars realiseren innovaties fi etspad van de toekomst


Op 9 maart werden de win- naars van de prijsvraag van Het Fietspad van de Toekomst bekendgemaakt. De bedrijven KWS, Boomkwekerij Ebben en Movares mogen met een pilot op het fi etspad langs de N225 hun innovatie waar maken. Dit fi etspad tussen Utrecht en Wageningen wordt zodoende een proeftuin voor fi etspadin- novaties. Voor iedere pilot is een ont- wikkel-


en realisatiebudget


beschikbaar van maximaal 50.000 euro. Het uiteindelijke doel is de fi etsinnovaties bij bewezen succes op te schalen.


KWS: Bliksemsnelle baan Prijswinnaar KWS wil ruimte creëren voor alle soorten fi et- sers door het beter benutten van


bestaande fi etspaden.


“Met minimale ingrepen en behoud van wat er is, creëren we ruimte voor de snelle forens én een veilige en comfortabele route voor de recreatieve fi et- ser”, stelt KWS. Hun concept is naar eigen zeggen snel uit- voerbaar, voordelig en breed toepasbaar. Met een ‘verge-


vingsgezinde berm’ worden de effectieve ruimte en de vei- ligheid vergroot.


Boomkwekerij Ebben: Boomveer Boomveren zijn lichtgewicht bomen die niet met hun wor- tels in de bodem staan, maar in een technische constructie. Een boomveer weegt daar- door maar één tiende van het gewicht van een boom in de bodem, zo’n 400 kilo in plaats van 4000. Boomveren krijgen de ruimte om maximaal te bewegen in de wind. Ze wor- den niet met hun kluit vast- gehouden, maar innovatief in een lichte en sterke construc- tie of met een boombeugel die nauwelijks ruimte vraagt. De beweging in de wind wekt ‘boomstroom’ op, die in eer-


ste instantie wordt gebruikt om de boom zelfvoorzienend te maken: hij zorgt zelf voor zijn water- en nutriëntenhuis- houding. In tweede instan- tie wordt boomstroom benut voor fi etspadsignalering of het opladen van fi etsen.


Movares: Upcycling UpCycling van Movares gaat over hergebruik en waarde- toevoeging. De belangrijkste beweging daarbij


is omden-


ken in de verkeerskundige inrichting en ruimtelijke orde- ning, om inhoud te kunnen geven aan wat we volgens Movares collectief lijken te gaan willen: uit de auto en op de fi ets! Movares stelt een ommekeer voor in de kernen op de route: de fi ets wordt hoofdzaak en de auto wordt bijzaak op het Fietspad van de Toekomst. Daarnaast worden de tankstations, door Mova- res getypeerd als ‘reliek van het fossiele tijdperk’, getrans- formeerd tot sociale hub, met ruimte voor de mobiele fi et- senmaker en een co-werk- plek.


Twee raamcontracten Arcadis en provincie Utrecht


Ontwerp- en consultancybureau Arcadis heeft twee raamcontracten verworven van de provincie Utrecht. Een voor inge- nieursdiensten met opdrachten vanaf 75.000 euro en een voor verkeerskun- dige adviesdiensten. De looptijd is twee jaar, met een optie tot verlenging met nog eens twee jaar. Dat maakte Arcadis op 17 maart bekend, zonder fi nanciële details te vermelden. Bij het contract rondom de ingenieurs-


diensten gaat het bijvoorbeeld om het ontwerpen van auto- en vaarwegen, het maken van planstudies bij uitbreidingen, het opstellen van aanbestedings- en con- tractdocumenten of diverse projectma- nagementdiensten. Het contract voor de verkeerskundige adviesdiensten betreft bijvoorbeeld verkeerskundige analyses en modelberekeningen, schetsontwerpen en rapportages van veranderingen en advisering bij mobiliteitsvraagstukken.


Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kon de ondertekening van het contract niet op de gebruikelijke feestelijke manier plaatsvinden. Het contract is nu per post getekend.


OTAR Nr. 2 - 2020


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48