search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Samen werken aan een nieuwe generatie infrastructuur!


De komende jaren staan Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor een grootse onderhoudsopgave. In de opbouwfase na de tweede wereldoorlog heeft de natte en droge infrastructuur een enorme groei doorgemaakt. Vele objecten zijn gebouwd tussen 1950 en 1970 en zijn toe aan verjonging, vernieuwing en verduurzaming. Rijkswaterstaat is gestart met het vervangen en renoveren van meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten; een enorme klus, waarbij samenwerking met markt en omgeving belangrijker is dan ooit. Een interview met de directeur van het programma Vervanging en Renovatie (VenR) van Rijkswaterstaat, ir. Jan Slager.


Jos van Maarschalkerweerd


Wat is de opdracht, die u heeft meegekregen? Jan Slager: “de opdracht is om te ko- men tot een programmering voor de objecten die einde levensduur hebben bereikt en voor VenR in aanmerking komen. Dat klinkt vrij eenvoudig, maar het bijzondere aan VenR is dat het een hybride vorm is van aanleg en onder- houd, omdat er zowel elementen van aanleg als van onderhoud in zitten. Alle objecten van Rijkswaterstaat, variërend van (grote) bruggen, sluizen en tunnels tot aan een duiker of een damwandcon-


structie, worden geïnspecteerd en bij noodzaak wordt een object geprogram- meerd als onderhoud of VenR. Vanwege de hybride vorm moet het wor- den beschouwd als een nieuwe tak van sport binnen Rijkswaterstaat. En omdat het nieuw is, roept het vragen op als: wat betekent dat voor Rijkswaterstaat


als


organisatie en wat betekent dat voor de sturing binnen Rijkswaterstaat? Rijks- waterstaat kent namelijk twee vormen van sturing, prestatiesturing en project- sturing. Prestatiesturing richt zich op bereikbaarheid en is onderhoudgerela- teerd. Projectsturing is gericht op aan- leg. Aanlegprojecten kunnen pas wor- den uitgevoerd als de beleidskern van


het Ministerie van Infrastructuur en


Waterstaat aan Rijkswaterstaat de op- dracht tot uitvoering heeft gegeven. Bin- nen VenR heb je echter te maken met grote projecten, die in feite vragen om projectsturing, en kleine projecten, die meer onderhoudgerelateerd zijn. De Van Brienenoordbruggen vormen een voor- beeld van projectsturing, terwijl het ver- vangen van een duiker meer gaat naar prestatiesturing. Daarom is een tweede deel van mijn opdracht om te onderzoe- ken hoe deze sturing op de VenR-pro- jecten moet gaan plaatsvinden en hoe deze nieuwe sturing kan worden inge- bed in de organisatie. Het streven is om het programma over vijf jaar op te heffen en VenR een reguliere werkstroom is, net zoals aanleg en onderhoud.”


Jan Slager (59): TU Delft Civiele Techniek; Werkzaam bij Rijkswaterstaat sinds 1984. Daar heeft hij diverse functies bekleed. Sinds 2018 is Slager Directeur Vervanging en Renovatie, één van de mooiste (ook de grootste) RWS uitdagingen van dit moment! Jan Slager: “We hebben een fantastische opgave als RWS. In mijn werk vind ik het mooi om de waarom- vraag steeds centraal te stellen. Doen we de juiste dingen? En stellen we daarin de gebruiker centraal?”


Hoe pakt u zo’n grote opgave aan? Jan Slager: “Zoals net al geschetst gaat het om allerlei soorten van objecten waarvan moet worden bepaald wanneer einde levensduur wordt bereikt. Dat is al een enorme opgave. Omdat VenR een nieuwe tak van sport is zijn er ook veel nieuwe vragen die beantwoord moeten worden. De sturing is al even genoemd, maar wat is bijvoorbeeld de definitie van einde levensduur? Of hoe moet je de kostprijs van een VenR-project ramen?


6 Nr.2 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48