search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
op de Afgezonken tunneldeel


en het voorkeurstracé uit de visie van Consortium55


volgend project raken we bedrevener, maar helaas profiteren we daar amper van”, zo tekende het FD zijn visie op.


Visies Adviesbureau Movares berekende in 2012 dat de goedkoopste verbinding, met een snelle tram op een slanke hoge boogbrug, al € 2,2 miljard zou kosten. In de Movares-visie is ook een zinktunnel- variant met een derde buis als vluchtroute van 4,2 kilometer lang uitgewerkt; de kos- ten daarvan zouden – prijsniveau 2012 – € 240 miljoen hoger liggen. Ook het M55- consortium, onder leiding van internati- onaal advies- en ingenieursbureau Mott MacDonald, voerde een onderzoek uit in opdracht van de Werkmaatschappij Almere Amsterdam. De M55-IJmeerlijn, is een 20 kilometer lange verbinding tus- sen Diemen-Zuid en Almere-Centrum waarvan 9 kilometer in een tunnel ligt onder IJburg en het IJmeer.


Rendabel? De combi woningbouw en infrastructu- rele ontsluiting in Almere is financieel interessant omdat de meeste grond in Flevoland in eigendom is van het Rijk. De ov-verbinding kan dus worden bekostigd


uit de grondopbrengsten


voor woningbouw, zo stelt het jongste plan van CDA en D66. Eerdere studies leidden tot no go’s, omdat er geen rendabele variant te ont- werpen was. In het begin van de jaren ’10 zat het land echter in een economi- sche crisis, en stonden de huizenprijzen onder stevige druk. Nu de woningprij- zen, zeker in de betreffende regio, sky high zijn, de staatsrente vrijwel nul is en de discontovoet is gezakt naar 4% zijn projecten veel makkelijker rendabel te maken. Professor Van Wee adviseerde in het genoemde artikel


in het Financieele Dagblad om er nog maar eens goed


KANSEN STIJGEN NU COALITIEPARTIJEN HUN NAAM ERAAN HEBBEN VERBONDEN


aan te rekenen. “In hun voorstel baseren CDA en D66 zich nog op die berekening. Maar er is zo’n krapte op de arbeids- markt in de bouwwereld, dat de prijzen stijgen.”


Besluitvorming Toch zijn de verwachtingen in pers en politiek weer hoog gespannen nadat CDA en D66 hun naam aan het plan ver- bonden. Als regeringspartijen drukken zij een flink stempel op prioritering, dus nu deze twee Haagse coalitiepartijen Almere Pampus noemen in combinatie met de IJmeerlijn, is de kans gegroeid dat de IJmeerverbinding wordt opgeno- men in de zogenaamde ‘groeibrief’ over grootschalige investeringen in Neder- land. Als de IJmeerlijn daarin komt te staan, zo schreef journalist Ruben Koops in het AD, dan kan alleen een economi- sche crisis het plan tegenhouden. De beide partijen sturen aan op besluit- vorming over Almere Pampus en de IJmeerlijn nog voor de komende verkie- zingen in maart 2021. In een ideaal sce- nario zou de bouw over vijf jaar kunnen beginnen, aldus de partijleiders.


OTAR Nr.2 - 2020 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48