search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Coating en aanbrengen slijtlaag in de fabriek


houten rijdek – bestemd voor voetgan- gers, fietsers en lijnbussen – vervangen door een stalen wegdek. De hydrauli- sche installatie werd vervangen, even- als de aandrijving en de complete aan- brug – die laatste van de oorspronkelijke materialen van staal en beton naar een geheel stalen constructie. Andere werk- zaamheden waren onder meer het aan- passen van de elektrische installatie, het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag en dus het stralen en conserveren van de


totale brug. “We zijn met de hele renova- tie ongeveer een halfjaar bezig geweest en plaatsen volgens de planning eind maart de brug terug op de locatie in Mid- delburg, waarna deze een kleine twee weken later weer operationeel is voor onze opdrachtgever”, aldus De Groot.


Tijdelijke pontonbrug Tijdens het halfjaar dat de brug op de werf in Krimpen aan den IJssel werd gerenoveerd, werd er op de locatie in Middelburg een


tijdelijke, bedienbare


pontonbrug geplaatst door Hollandia Services. Deze voor voetgangers toegan- kelijke pontonbrug kon worden geopend en gaf met dezelfde doorvaartbreedte als de oorspronkelijk


brug doorgang


aan het scheepverkeer in het Kanaal van Walcheren. Fietsers en buslijndiensten werden omgeleid. “Het omgevingsma- nagement lag in handen van de provincie Zeeland”, licht De Groot toe. “De provin- cie heeft stakeholders en omwonenden geïnformeerd over de omleidingen en over de schorsing van de werkzaamhe- den gedurende een jaar. In die periode bleef de Stationsbrug nog gewoon in gebruik, uiteraard na onderzoek. Het uit- stel heeft dus geen hinder opgeleverd.”


Drijvende noodvoorziening voetgangersbrug


Kromming brug Naast een oplossing vinden voor het veilig verwijderen van de chroom-6- houdende verf op de brug, was een andere uitdaging de vervanging van het houten wegdek door een stalen weg- dek. De vraag was namelijk of de krom- ming van de brug hetzelfde zou blijven met de stalen constructie. Ofwel, gaat de brug dan niet extra doorhangen, zodat er een hoogteverschil ontstaat bij de landhoofden? “We wilden voorko- men dat fietsers die gebruikmaken van de brug over een hobbel aan het uit- einde van de brug zouden moeten fiet- sen ter compensatie van een eventueel hoogteverschil”, zo verklaart De Groot het probleem dat ze wilden oplossen. “We hebben daarom de brug opgeme- ten in open stand, vrij hangend dus, en de doorhanging gemeten. Tijdens de renovatie hebben we het doorhangen steeds gemonitord en ons telkens de vraag gesteld of de kromming van de brug niet ging afwijken.”


Rij-ijzers en aandrijving Na de meting van de doorhanging van de brug werd duidelijk dat er slechts een wijziging was van ongeveer 20 mil- limeter. Om deze speling te compen- seren kregen de rij-ijzers die bevestigd zijn op de landhoofden een stelruimte om eventuele verschillen op te vangen. Een andere aanpassing om tandspeling qua uitlijning van de aandrijfassen op te vangen was het plaatsen van een ander ontwerp aandrijving. “Het type aandrij- ving waarvoor we kozen had namelijk ook een mogelijkheid om tandspeling bij te stellen indien dat nodig was”, zo verklaart De Groot. “Zo kregen we de mogelijkheid extra


verstelmogelijkhe-


den aan te brengen om in te spelen op de bestaande situatie. De tandkrans moest immers worden hergebruikt.” Nadat alle werkzaamheden waren uit- gevoerd werd de brug van een nieuwe laag verf voorzien en weer afgemon- teerd, waarna de voorbereidingen voor het vervoer terug naar Middelburg in gang kunnen worden gezet. “Binnen- kort wandelen en fietsen mensen weer decennialang over de brug die voor Middelburg zo kenmerkend is. Het was mooi als bedrijf daaraan een bijdrage te hebben mogen leveren”, zo besluit De Groot.


OTAR Nr. 2 - 2020 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48