search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
land zich voor de laagwaterproblematiek gaat inzetten, en niet alleen omdat het benedenstrooms


gelegen Nederland


daarom vraagt. De minister bevestigde wel dat er afspraken zijn gemaakt om in Rijn-verband beoordelingscriteria voor laagwater te ontwikkelen, waarbij de Internationale Rijncommissie een voor- trekker kan zijn.


Microverontreinigingen Op de conferentie hebben de oeversta- ten afgesproken de lozing van microver- ontreinigingen met 30 procent terug te brengen. Gerard Stroomberg van RIWA Rijn, die op conferentie aanwezig was namens de drinkwaterbedrijven die Rijn- water innemen, reageerde tevreden op deze ambitie. Het feit dat er nu een per- centage is genoemd,


is voor hem een


verbetering ten opzichte van de vorige conferentie in Basel, waar de afspraak gold ‘te komen tot een verbeterde kwa- liteit’. Wat de consequenties zijn van de 30 procent reductiedoelstelling, viel op de conferentie nog niet goed op te maken. Stroomberg hoopt dat de afspraak er- toe zal leiden dat vergunningverleners bewuster omgaan met industriële lozin- gen. “Ik merk nog steeds dat bij het afgeven van lozingsvergunningen nog weinig aandacht is voor het belang van het drinkwater.” Wat hem betreft mag daarvoor


langs de hele Rijn wel meer


bewustzijn komen. Daarbij refereert hij aan de rol van de emissie-immissietoets die door de GenX-lozingen door Che- mours bij de Nederlandse vergunning- verleners weer nadrukkelijker op het netvlies is komen te staan. Wat de 30 procent reductiedoestelling gaat betekenen voor de zuivering van communaal afvalwater, werd op de con- ferentie niet duidelijk. In bepaalde Duitse deelstaten en in Zwitserland worden veel rwzi’s al voorzien van een extra zui- veringstrap, vooral gericht op het verwij- deren van medicijnresten. “Maar in onze meting van de kwaliteit van het Rijnwater zien wij die verwijdering nog niet terug”, liet Stroomberg weten.


Laatste vistrap De Franse delegatie stond op de con- ferentie onder grote druk om de laatste drie vistrappen te voltooien. Nu Neder-


De vergadering werd voorgezeten door minister Cora van Nieuwenhuizen. Links naast haar de nieuwe voorzitter van de Internationale Rijncommissie, Veronica Manfredi.


RIJNMINISTERSCONFERENTIE BEHANDELT ALLE ASPECTEN VAN RIVIERBEHEER


land de Haringvlietsluis op een kier heeft gezet, kan trekvis tot Straatsburg vrij de Rijn opzwemmen. Daar liggen nog drie Franse stuwen die de verdere doorgang voor de trekvissen versperren. Ondanks vele toezeggingen op eerdere conferen- ties heeft Frankrijk de bouw van drie vis- trappen steeds voor zich uitgeschoven. Ook dit keer weer in Amsterdam. Frank- rijk heeft streefdata afgegeven wanneer de vistrap bij Rhinau (2024) en bij Mar-


ckolsheim (2026) klaar zullen zijn, maar een harde datum voor de oplevering van de moeilijkste vispassage, die bij Vogel- grün, zat er ook op deze conferentie niet in. Minister Van Nieuwenhuizen sloot de conferentie op dit punt diplomatiek af met de hoop dat in 2027 – het jaar waarin alle Europese lidstaten aan de Kaderrichtlijn Water moeten voldoen – de zalm weer zijn weg naar Zwitserland kan vinden.


Wel of niet verbeterde waterkwaliteit?


Vooraf en na de conferentie zochten de aanwezige ministers hun mediamomenten en vertelden wisselend dat de kwaliteit van het Rijnwater was verbeterd en verslechterd. Diegenen die spraken van een verbetering trokken een vergelijking met de zestiger jaren, toen de kwaliteit van de Rijn op een dieptepunt was – de rivier was weinig meer dan een open riool. De ministers die het hadden over een achteruitgang hadden het over trend van de laatste twintig jaar, waarbij de situatie voor bepaalde stoffen ver- slechterd. Zo is er bijvoorbeeld de opkomst van de microverontreinigingen, zoals me- dicijnresten en pesticiden. Vooral de drinkwaterbedrijven die Rijnwater innemen, heb- ben veel last van deze stoffen die vaak moeilijk uit het ingenomen Rijnwater kunnen worden verwijderd. Uit het jaarverslag van de gezamenlijke Rijnwaterbedrijven, RiWa, blijkt dat ieder jaar nieuwe stoffen opduiken. Door het speurwerk van RiWa komen de stoffen aan het licht en wordt actie ondernomen om de lozing ervan te verminderen. Maar zodra dat is gelukt, duikt er weer een nieuwe stof op. Per saldo blijft de verontrei- niging met microverontreinigingen dus hetzelfde.


OTAR Nr. 2 - 2020


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48