search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
op het oppervlak aangebracht in een laag spuitbeton;


titaniumstrips worden


in sleuven of in (boorgaten in) de door- snede aangebracht. Titaniumsystemen hebben een bewezen levensduur van 25 tot 30 jaar of meer. Door het brede aanbod aan anodes kan voor elk project het meest geschikte systeem worden gevonden. Zo zijn er bruggen en viaducten met systemen op basis van coatings, titanium en zink; evenals projecten in de woning- en uti- liteitsbouw en industriële objecten. Vele honderden projecten worden regelmatig gemonitord en visueel geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat de bescherming in vrijwel alle gevallen voldoende is over een lange reeks van jaren. Veroudering en uitvallen van onderdelen komen op kleine schaal voor, maar die kunnen hier- door op tijd worden gesignaleerd en op- gelost.


KB en beheer en onderhoud Beheer en onderhoud van betoncon- structies worden


Opbouw galvanische KB


steeds belangrijker


door moderne eisen aan het gebruik en aangescherpte voorschriften. Construc- ties moeten veilig, betrouwbaar, bruik- baar en beschikbaar zijn. Ondanks vele indrukwekkende nieuwbouwprojecten is het in stand houden van de bestaande voorraad de grootste opgave: door de grote aantallen en de gewenste levens- duur van 50 tot 100 jaar. Corrosie van wapening is in alle sectoren de meest voorkomende oorzaak van schade, repa- ratie en preventief of curatief onderhoud. Achterliggende mechanismen en oplos- singen zijn bekend: carbonatatie, chlo- ride, wapeningsdiameterverlies, beton- reparatie en kathodische bescherming. De


betrokkenen ciers, (adviseurs, uitvoerende bedrijven)


leveran- kunnen


bouwen op meer dan dertig jaar erva- ring met het bieden van oplossingen op maat. Kathodische bescherming heeft bewezen zowel duurzaam als breed inzetbaar te zijn. De breedte blijkt uit een overzicht van typen projecten: landhoof- den en steunpunten met corrosie door lekkage van dooizout; duizenden con- soles en balkon- en galerijplaten met ingemengd chloride; parkeergarages en industrievloeren (ingedrongen chloride). Duurzaam zowel in de zin van lange levensduur als gering gebruik van nieuw materiaal en beperkte emissie: bij KB


24 Nr. 2 - 2020 OTAR


blijft het meeste verontreinigde materi- aal zitten en wordt de corrosie bestre- den met een anode in een dunne over- laging. Grootschalig slopen en transport van grote massa’s afval zijn niet nodig.


Studiemiddag 2020 Het programma beoogt een overzicht van de breedte van KB-toepassingen te geven en de ervaring op de lange termijn te laten zien. De infrastructuur komt aan de orde in twee lezingen. Eén lezing betreft onderzoek aan een grote voorgespannen brug, de installatie van galvanische KB en het functioneren over een reeks van jaren. De andere betreft herstel van een grote brug in een nieuwe samenwerkingsvorm tussen opdracht- gever en uitvoerend bedrijf: hoe is beslo- ten waar wel en waar niet KB toe te pas- sen? Voor twee ‘cases’, parkeergarages en consoles, worden telkens een nieuw project en een overzicht van 20 of meer jaren toepassing gepresenteerd: wat hebben we geleerd, wat is vernieuwd, hoe profiteert een project anno 2020 van het verleden? Hierbij kijken we ook bui- ten de grenzen: in Duitsland is KB voor parkeergarages vrijwel standaard, maar in Nederland nog relatief zeldzaam. Hier- bij spelen vooral niet-technische aspec- ten een rol. Een recent project wordt gepresenteerd, met toepassing van KB op een monumentale parkeergarage. Sinds 1990 zijn vele duizenden prefab


consoles (met ingemengd chloride) met succes voorzien van KB. Een overzicht laat zien hoe diverse systemen op de lange duur functioneren. Deze ‘case’ is zonder meer actueel, in het bijzonder door de tegenwoordig noodzakelijke constructieve beoordeling, waarbij ook versterken nodig kan zijn, zoals gepre- senteerd in een lezing over een recent geval. Een andere case is de bescher- ming van stalen onderdelen in metsel- werk en in natuursteen. Een overzicht wordt gepresenteerd van ruim twintig jaar toepassing van KB op staalprofielen en ankers, onder andere in monumen- ten. Tenslotte wordt de nieuwste ken- nispublicatie voorgesteld: ontwerp met galvanische anodes. Uitgangspunt is het zodanig verdelen van zinkanodes over een betonoppervlak of in de doorsnede dat overal zoveel stroom bij de wapening komt dat goede bescherming kan wor- den bereikt.


Studiemiddag 10 juni 2020


Op 10 juni a.s. vindt bij TNO in Utrecht de studiemiddag ‘KB na dertig jaar ingeburgerd en onmisbaar’ plaats. Informatie over programma en aan- melding is te vinden op http://www.kb-kenniscentrum.nl/


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48