search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het risicoprofiel bij VenR-projecten is namelijk groter, doordat je van tevoren niet volledig kan schatten wat je tegen gaat komen. Inzicht in de details krijg je pas als aan de slag gaat en een object van binnen bekijkt. Daarbij mag de vei- ligheid nooit in het geding komen. Veilig- heid is onze eerste prioriteit. Kan de markt de enorme VenR-opgave wel aan? Rijkswaterstaat beheert slechts 5% van de objecten, de overige objecten zitten bij provincies, gemeen- ten en waterschappen, die eenzelfde opgave hebben. Die 5% gaat overi- gens over het hoofdwegen- en hoofd- vaarwegennet; cruciale verkeersknoop- punten in Nederland dus. En de wereld draait ondertussen gewoon door en er zijn objecten die nu al einde levens- duur bereiken en andere objecten die met wat extra onderhoud nog enige tijd mee kunnen. De opgave ontwikkelt zich daardoor. Mijn aanpak is gestoeld op twee sporen. Enerzijds een natuurlijke aanpak waarbij je lering trekt uit aan- pak en processen van VenR-projecten, die nu al uitgevoerd worden. Anderzijds het opdelen van de opgave in overzien- bare onderdelen. Mijn filosofie is: ‘als je een olifant moet verteren, zal je hem in stukjes moeten hakken, maar je moet wel blijven snappen dat het een olifant is’. Door de olifant in hapklare brokken op te delen wordt het overzichtelijker om expertise te bundelen en ervarin- gen uit te wisselen. Daarom is het heel belangrijk om samen op te trekken met gemeenten, provincies, waterschappen, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten.”


Hoe zien die ‘hapklare’ brokken eruit? Jan Slager:


De basculekelder in de Van Brienenoordbrug “De opgave voor de BV


Nederland is groot. Zoals al geschetst ligt veruit het grootste deel (95%) bij andere beheerders. Uit een consultatie van de markt is gebleken dat bij meer standaardisering en uniformering van objecten de opgave kan worden ver- eenvoudigd, omdat oplossingen repro-


duceerbaar zijn. De voorbereidingstijd wordt daardoor korter, zodat de produc- tie omhoog kan. Wij hebben de opgave opgedeeld in een drietal sectoren, namelijk natte objecten, droge objecten, besturing en bediening. Het opknippen van het areaal in functiefamilies helpt om de opgave overzichtelijk te maken. Vervolgens ga je onderzoeken waar de overeenkomsten en waar de verschillen zitten om te komen tot uniformering en standaardisatie.


DE V&R-OPGAVE WORDT


OVERZICHTELIJKER DOOR STANDAARDISERING


Ik noem een aantal voorbeelden. De bruggen over de grote rivieren zijn inder- tijd ontworpen door de Directie Brug- gen van Rijkswaterstaat en hebben in de basis hetzelfde ontwerp. De tunnels in Nederland hebben ook veel vergelijk- bare kenmerken. De Velsertunnel en de Maastunnel zijn inmiddels gerenoveerd, waardoor kennis kan worden uitgewis- seld en toegepast bij komende tunnels. Bij tunnels is recentelijk de methode van de digitale


tunneltweeling ontwikkeld.


Die maakt het mogelijk om testsituaties virtueel uit te voeren, waardoor uiteinde- lijk de tunnel sneller in gebruik genomen kan worden. Die methode wordt nu al breed toegepast. Samen met de Bouw- campus wordt gekeken hoe we beweeg-


OTAR Nr.2 - 2020 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48