search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vorig jaar zijn integrated factory acceptance tests (IFAT) uitgevoerd voor allerlei onderdelen op de brug. Foto: Rijkswaterstaat


van de brug doordat je aanpassingen heel gericht kunt doorvoeren. Die visie heeft Siemens goed opgepakt en uit- gewerkt in de 3B-bouwsteen om dat te faciliteren, mede dankzij hun bredere kennis van en ervaring met procesauto- matisering bij onder meer diverse slui- zen- en tunnelprojecten.” Inmiddels heeft Siemens alle documen- tatie en intellectueel eigendom van de 3B-bouwsteen overgedragen aan RWS; wel is voor de eerste aanloop overeen- gekomen dat RWS de bouwstenen (soft- ware en kasten) bij Siemens bestelt. Bij de aanbesteding van de bouw en reno- vatie van bruggen kunnen marktpartijen beschikken over de 3B-bouwsteen en die zonder problemen integreren in hun eigen platform. “De techniek van Sie- mens wordt al veel gebruikt in de markt en diverse partijen hebben er veel ken- nis van. Marktpartijen kunnen boven- dien gebruikmaken van de testopstelling van Siemens in Delft om hun oplossing vooraf te toetsen”, vertelt Kleiss. Voor


RWS gebouwd, met ervaring van provin- cie Zuid-Holland en betrokken partijen.


Any color black Naast alle voordelen wijzen Kleiss en Noordam ook op een paar aandachts- punten bij standaardisering. “Bij een standaard moet je concessies doen, wil je die kunnen inzetten voor alle brug- typen. De ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things en software gaan razendsnel. Zelf nemen we bij elk pro- ject nieuwe methodieken en nieuwe engineeringtechnieken mee. Bij een bouwsteen moet je dus nadenken over hoe je de laatste stand van de techniek steeds opnieuw erin kunt verwerken”, aldus Noordam. “We denken nu aan een nieuwe release om de vijf jaar. Daarnaast doen we één keer per jaar een software- update en los daarvan voeren we wan- neer nodig security patches uit. Je soft- ware en netwerk moeten dicht staan met het oog op eventuele hackers. Al die aanpassingen voeren we altijd door


in de standaard, zodat je ook het eer- ste object dat je hebt gerenoveerd kunt blijven updaten.” Even wennen voor de beheerders. “Voor hun telefoon of com- puter vinden mensen upgrades heel nor- maal, maar als het gaat om de upgrade van een brug, worden beheerders toch enigszins nerveus”, lacht Kleiss. Een ander mogelijk probleem zijn ‘end of life’ notificaties van producten, met name voor kleine specialties zoals sen- soren. “Dan moet je een aanpassing maken, lokaal of in de bouwsteen. Dat is technisch op te lossen, maar beheer- technisch moet het ook werken. Je wilt niet terug naar de oude situatie met aller- lei uitzonderingen op de standaard. Niet alles is downward compatible, dus moet je elke keer een impactanalyse uitvoeren om te onderzoeken wat je kunt meene- men in oudere objecten”, stelt Kleiss. “Innovatie moet je steeds accommode- ren en tegelijkertijd ervoor zorgen dat je het ‘any color black’-principe van Henry Ford in het oog houdt. Je maakt bij stan-


OTAR Nr. 2 - 2020 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48