search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
is ingericht.” De mens zijn we niet ver- geten, pareert Van Buuren. “Het land- bouwareaal is gehalveerd, maar stede- lijk gebied bijna verdubbeld.” Toch had Kok liever naast deze kaart ook andere opties gezien. “We staan inderdaad voor belangrijke keuzes door klimaatverandering. Laat dan zien dat er wat te kiezen valt. Twee-drie alternatie- ven had ik sterker gevonden, nu mis ik balans en krijgt het een wat activistisch tintje.” Jos van Alphen, adviseur Strategie en Kennis van de staf deltacommissaris, merkte veel waardering voor de kaart in zijn omgeving – zowel privé als professi- oneel. “De kaart heeft zeker het gesprek


Jos van Alphen, adviseur Strategie en Kennis van de staf deltacommissaris


gestimuleerd, waarschijnlijk juist omdat de dreiging van zeespiegelstijging wordt omgezet in een positief toekomstbeeld met meer natuur, duurzame landbouw en circulaire economie. Het laat bijvoor- beeld zien hoe kustbescherming kan samengaan met behoud en herstel van kwelders en schorren en zilte teelt.” En ook in de omgeving rond Wil Borm van Adviesgroep Borm & Huijgens was de kaart opeens het ‘gesprek van dag’. Goed voor de discussie? “Nee, ik vind dat het mensen op het verkeerde been zet. Ze zijn met veel fantasie te werk gegaan, maar zijn even vergeten Delft te bellen. Een grabbelton van ideeën.” Eilanden voor de kust geven bijvoorbeeld geen bescherming tegen zeespiegelstij- ging. ”Ze noemen de Markerwadden als inspiratiebron, maar dat is een niet onderbouwd experiment.” En Borm ziet nog een misser: verdieping van het IJs- selmeer levert echt geen extra zoetwa- terberging. De hoeveelheid water die je kunt bergen wordt namelijk bepaald door het laagste en hoogste niveau, niet door de diepte.” “Klopt”, stelt van Buuren, “de verdieping is dan ook vooral bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren.” Adviesgroep Borm & Huijgens is zelf al jaren bezig met een langetermijnvisie op waterveiligheid voor Nederland. Borms interesse startte bij het Natuurbescher- mingsplatform Biesbosch met discussie over getijdenwerking in de Biesbosch. “Je merkt al snel dat je eerst de grote kaders moet vaststellen, omdat alles samenhangt. Je hebt niets aan een ver- zameling losse plannetjes. En watervei- ligheid en zoetwatervoorziening moeten


“JE KUNT HOOGSTENS DE NATUUR EEN BEETJE VOOR JE KARRETJE SPANNEN”


14 Nr. 2 - 2020 OTAR


op nummer één staan.” Ook al is het geen jarenlange exercitie, de Wage- ningse kaart is geen verzameling losse ideetjes, vindt Van Buuren. “De samen- hang is juist uiterst belangrijk. Door die brede IJssel bijvoorbeeld ontlast je het rivierengebied en Zeeland, waardoor je meer water kan bergen in bijvoorbeeld de Biesbosch.” Borm blijft sceptisch.


“Meebewegen?


Geef de zee de ruimte en half Nederland staat onder water. Je kunt hoogstens de natuur een beetje voor je karretje span- nen.” Processen als stroming, erosie en sedimentatie inzetten voor de opbouw van een klimaatbestendig land, daarin kan zeker nog wat geleerd worden, vindt Borm. “Maar kijk naar die zandmotor, uiteindelijk ben je het gesuppleerde zand gewoon weer kwijt. Wij mensen hebben het Nederland van nu gevormd. Het is geen delta, maar een door zee aange- tast land beschermd door dijken en het afsluiten van zeegaten. Ik snap die hang


Wil Borm van Adviesgroep Borm & Huijgens


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48