This page contains a Flash digital edition of a book.
Drinkwaterbedrijf PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Ongeveer anderhalf miljoen mensen verbruiken jaarlijks zo’n 106 miljard liter drinkwater. Directeur Joke Cuperus van PWN vertelt wat er allemaal komt kijken bij het garanderen van de leveringszekerheid van gezond en betrouwbaar drinkwater voor deze provincie. Tekst: Wink Sabée


Wat is jullie voornaamste doelstelling? Onze kernactiviteit is het leveren van kwalitatief hoogwaardig drinkwater. Dit water leveren we aan heel Noord-Hol- land, met uitzondering van Amsterdam; daar is het in handen van het hoofd- stedelijk drinkwaterbedrijf Waternet. Daarnaast hebben we van de provincie Noord-Holland, onze enige aandeelhou- der, bijna 8.000 hectare natuur in beheer gekregen, voornamelijk duingebied. We zorgen ervoor dat dat gebied schoon is en blijft, mede omdat de duinen een onderdeel vormen van het wateringszui- veringsproces dat we in opdracht van de provincie Noord-Holland uitvoeren. Immers, een schone omgeving levert schone bronnen op. Bovendien dienen de duinen als reservebron. Maar deze gebieden zijn ook bestemd voor recrea- tie. Onze dochteronderneming De Ken- nemer Duincampings beheert hier drie campings. Daarnaast heeft PWN nog twee dochterondernemingen, namelijk PWNT, een bedrijf dat innovatieve zuive- ringtechnologie ontwikkelt, en Aquanet, dat onze kennis en expertise toepast in waterzuiveringsprojecten in ontwikke- lingslanden.


Hoe verloopt de samenwerking met de provincie Noord-Holland? Die samenwerking verloopt heel soepel. We hebben twee keer per jaar een aan- deelhoudersvergadering waar ook onze president-commissaris aanzit. We be- spreken dan onder meer de strategie, de fi nanciën en andere lopende zaken waarop we willen acteren, bijvoorbeeld richting Provinciale Staten. Verder advi- seren we de provincie over de drinkwa- tertarieven.


Waar komt het drinkwater vandaan? Veruit het meeste drinkwater dat we le- veren is afkomstig van oppervlaktewa- ter, vooral uit het IJsselmeer. Een klein deel van ons gebied, het Gooi, krijgt drinkwater uit grondwater. Het verschil tussen oppervlaktewater en grondwater is dat het laatste relatief weinig zuivering nodig heeft, het is zonder veel bewer- kingen goed drinkbaar. Oppervlaktewa- ter is in de regel vervuilder dan grond- water. Door scheepvaart bijvoorbeeld, maar ook door chemicaliën die afkom- stig zijn van industrieën die aan rivieren als de Rijn en Maas liggen. Die chemi- caliën komen uiteindelijk via de IJssel in het IJsselmeer terecht. Vrij actueel is bijvoorbeeld de stof GenX die in de Maas bij Dordrecht wordt geloosd door het chemisch bedrijf Chemours, een onderdeel van DuPont. Deze stof komt mogelijk via het rivierennetwerk ook in het IJsselmeer terecht. Hoewel de con- centratie in het oppervlaktewater dan al sterk verlaagd is, is dit natuurlijk niet wenselijk voor de kwaliteit van het wa- ter. Het is onze taak te weten welke stoffen in het water voorkomen, en om ze er weer uit te halen. Let wel, drink- water uit de kraan is een van de best geteste producten van Nederland, het wordt op meer dan 700 stoffen getest. Dat is veel meer dan bij een fl es bron- water die je in de winkel koopt.


Welke zuiveringsmethodieken passen jullie toe? Zandfi ltratie, zuivering via membranen, uv-fi ltering, koolfi lters en duininfi ltratie, om er een paar te noemen. Bij duinin- fi ltratie pompen we voorgezuiverd op-


pervlaktewater naar het Noordhollands Duinreservaat. In dit duingebied vindt een biologisch zuiveringsproces plaats waarbij organismen uit het water ge- haald worden. Het water zelf komt dus niet, zoals veel mensen denken, uit de duinen. Vanuit de duinen wordt het op natuurlijke wijze gefilterde water weer opgepompt en nagezuiverd in Bergen of Wijk aan Zee. Daar wordt het ook vermengd met puur H2O uit onze zui- veringsinstallatie in Heemskerk om het water zachter te maken. Vervolgens gaat het naar onze klanten.


Hoe lang duurt dit natuurlijke zuiveringsproces? Via grote leidingen wordt het voor- gezuiverde water naar de duinen ge- pompt. Daar zakt het water de bodem in (infi ltreren, red.) en stroomt het door het duinzand voordat het weer wordt opgepompt. Het water is enkele we- ken onderweg en wordt op deze ma- nier gezuiverd van bacteriën en virus- sen. Vervolgens gaat het door naar de drinkwaterzuivering. Dit proces gaat 24/7 door. Afhankelijk van de kwaliteit van het water, drinkwatervraag en on- derhoudswerkzaamheden worden ver- schillende drinkwaterstromen ingezet. Er zijn, kortom, verschillende routes die we kunnen toepassen. Dit vindt natuur- lijk allemaal plaats onder de grond; het zijn processen die niemand ziet. On- der de grond ligt 10.000 kilometer aan drinkwaterleidingen. Dit leidingnetwerk is één van onze belangrijkste assets. We zijn overigens als eerste drinkwa- terbedrijf gecertifi ceerd voor ons water- leidingnetwerk. Gecertificeerd zijn be- tekent het structureel beheren van je


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48