This page contains a Flash digital edition of a book.
te kunnen prepareren. Voor een boring van 500 meter is er ook een ruimte no- dig van circa 500 meter àchter de boring. Dat betekent dat je je op grond begeeft van derden, waar nadere afspraken mee gemaakt moeten worden, onder meer over schadeloosstelling. Als er na zorg- vuldige onderhandelingen geen overeen- stemming komt met de derde partij, kan Waternet op grond van het zakelijk recht een procedure in gang zetten in het ka- der van de Belemmeringenwet Privaat- recht. Daartoe moet een melding wor- den gedaan bij het Ministerie van I&M. De procedure eindigt met een besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij de hoog- te van de schadeloosstelling wordt vast- gesteld. Tegen dit besluit is geen beroep meer mogelijk. Dit besluit wordt uiteinde- lijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit. De grondeigenaar moet vervolgens ge- dogen dat de grond wordt betreden voor het aanleggen van de waterleiding en Waternet wordt verplicht voor het betalen van de schadeloosstelling. Het voorlopig boorplan wordt omgezet in een concept- ontwerp, dat met een RAW-bestek in de markt wordt gezet. De benodigde ver- gunningen worden door Waternet reeds aangevraagd en voorlopig verstrekt. Na


bron: Visser en Smit Hanab


goedkeuring van het definitieve boorplan van de opdrachtnemer door Waternet en de vergunningverleners is de vergunning definitief en kan er geboord gaan worden. Waternet heeft een Erkenningsregeling voor de aanbesteding van werkzaam- heden aan drinkwaterleidingen, riool- waterleidingen en speciale boringen en


persingen. Tijssens: “Via een Europe- se aanbesteding zijn bedrijven geselec- teerd, die gekwalificeerd zijn om derge- lijke werkzaamheden uit te voeren. Onder de bedrijven die zijn gekwalificeerd voor speciale boringen en persingen wordt de uitvraag uitgezet. Dat gaat in het na- jaar gebeuren, waarna de uitvoering de


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 23


Foto’s: Adviesbureau Schrijvers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48