This page contains a Flash digital edition of a book.
waar het werk in valt. Om een voorbeeld te noemen, het werk op de A50 tussen Veghel en Oss van afgelopen jaar viel on- der categorie A (zwaarste hinder), terwijl andere werkzaamheden aan bijvoorbeeld de A2 of de A76 onder B of C vielen. Wil- lemijn van Kessel: ”Communicatie vraagt om een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Combinatie RRO, waarbij de publiekscommunicatie wordt ingevuld door Rijkswaterstaat en de pro- jectcommunicatie wordt verzorgd door Combinatie RRO.”


Onder publiekscommunicatie wordt ver- staan persberichten naar lokale en re- gionale media, de website ‘Van A naar Beter’, het informeren van belangenorga- nisaties, 0800, inzet van social media zo- als Twitter, Facebook en het maken van factsheets. Een nieuw middel is de in- zet van ‘Flitsmeister’, waarbij passerende weggebruikers gesproken informatie krij- gen over de komende werkzaamheden en een pushbericht als er sprake is van filevorming op het traject. Willemijn van Kessel: ”De verwachte overlast in 2016 op de A50 heeft ons ertoe gebracht om door middel van een animatie op social media uitleg te geven over wat er komt kijken voordat we tot een afsluiting over- gaan. Deze animatie was zo’n succes, dat die nu vaker en ook in andere regio’s wordt toegepast.”


Combinatie RRO gebruikt de lijst van sta- keholders van Rijkswaterstaat om een analyse te maken naar de lokale/regio- nale situatie. De lokale/regionale stake- holders worden door Combinatie RRO benaderd en geïnformeerd, er worden vooraankondigingen langs de wegen ge- plaatst (ook in Duitsland en België) en met benzinestations worden afspraken gemaakt. Het kan gebeuren dat er zo’n grote verkeershinder wordt verwacht dat er nog een aanvullende campagne wordt uitgevoerd.


Een voorbeeld is het werk in 2016 op de A76, waarbij het verkeer grootscha- lig omgeleid moest worden vanaf Knoop- punt Kunderberg richting Duitsland. De omleidingsroute liep vanaf de A2 via knooppunt Kruisdonk over de A79 rich- ting Heerlen en Duitsland. Dit zou voor grote filevorming leiden op de A2 bij de aansluiting Maastricht-Noord. Dat was niet gewenst, waardoor rigoureuzere


30 Nr.6 - 2017 OTAR


maatregelen noodzakelijk waren: het in- richten van een spookbaan op het on- derliggend wegennet. Hierdoor kon het onderliggend wegennet het verkeer aan richting Heerlen en Duitsland. Maas- tricht had al lange tijd met verkeershin- der te maken in verband met de aanleg van de Koning Willem Alexandertunnel en de werkzaamheden aan de Noorder- brug. Martijn van der Aalst: ”Door een constructieve samenwerking met de ge- meente Maastricht en het projectbureau ‘Maastricht Bereikbaar’ is draagvlak ge- creëerd en zijn aanvullende maatregelen


genomen om de hinder in Maastricht te beperken, bijvoorbeeld door het verstrek- ken van kortingen op treinkaartjes en het inzetten van social media om mensen di- rect te kunnen bereiken.” Over het alge- meen is de acceptatie voor onderhouds- werkzaamheden vrij groot, omdat nut en noodzaak wordt onderkend en de over- last te overzien is, waardoor het aantal klachten beperkt blijft. Ter indicatie, bij in totaal ongeveer dertig weekendafsluitin- gen per jaar in heel Zuid-Nederland is het aantal klachten gemiddeld minder dan één per afsluiting.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48