This page contains a Flash digital edition of a book.
Trekken van de leiding De leiding wordt vastgemaakt aan de trekstang van 150 mm en er wordt uit- gerekend wat de trekkracht moet zijn om de leiding door het boorgat te trek- ken; bijvoorbeeld 100 à 150 ton. Met de- zelfde machine waarmee het gat is ge- boord wordt de leiding er aan de andere kant doorheen getrokken. De bentoniet komt er vervolgens voor een deel weer uit en wordt gerecycled. Als de leiding erdoorheen is drijft hij in het achterge- bleven bentonietbad. Het bentoniet ver- stijft en verandert in een soort stopverf. Dat heeft als voordeel dat de buis over de hele lengte wordt ondersteund en dat het boorgat wordt afgesloten, waardoor de kans op zoute kwel wordt geredu- ceerd. Hierna wordt wederom de leiding getest en afgeperst, zoals eerder om- schreven. Daarmee toon je aan dat ook ná het trekken de leiding voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Risico’s die kunnen optreden bij het trekken zijn: het opbarsten van de grond door de bento- niet vloeistof (blow-out), het instorten van het boorgat waardoor het intrekken van de buis vastloopt, het stukgaan van de trekkop of de boor-/trekmachine. Bij het opbarsten van de grond door een blow- out van de bentonietvloeistof is de kans aanwezig dat de ondergrond wordt ge- roerd en dat zich dat vertaalt naar maai- veldniveau. Het risico is dan dat functies op maaiveldniveau ernstig kunnen wor- den verstoord en de Rijksweg voor her- stel van de rijbaan uit bedrijf moet wor- den genomen.


Ingebruikstelling van de waterleiding Schoon water is essentieel in het sys- teem van een goede gezondheidszorg. Epidemieën en ziektes, zoals tyfus en cholera zijn vaak een gevolg van het ontbreken van schoon drinkwater. Het spreekt voor zich dat nieuwe leidingen zorgvuldig gecontroleerd moeten worden op bacteriën, voordat ze in gebruik geno- men kunnen worden. Tijssens: “De Drink- waterwet en het Drinkwaterbesluit stellen eisen aan de kwaliteit van ons drinkwa- ter. Daarin staat omschreven welke bac- teriën niet in drinkwater mogen zitten en welke in bepaalde maximum concentra- ties. Bij de uitvoering worden er al maat- regelen genomen om schoon te werken om de aanwezigheid van bacteriën in de


buis te voorkomen. Werknemers doen schone overalls en laarzen aan voordat ze de buis ingaan en gaan met de laarzen eerst door een desinfectiebad. Overigens is cement van zichzelf al desinfecterend en doodt het ook al eventuele bacteriën.” De leiding mag pas in gebruik genomen worden nadat uit een tweevoudig che- misch en bacteriologisch onderzoek is gebleken dat er geen kwalijke bacteriën aanwezig zijn en het water voldoet aan de wettelijke normen Als het niet voldoet


zal de bacteriebesmetting met in een lichte dosering desinfectiemiddel wor- den bestreden. Als na neutraliseren van het desinfectiemiddel en langdurig door- spoelen twee keer is vastgesteld dat de waterkwaliteit voldoet, kan de leiding in gebruik genomen worden. Tijssens: ”een belangrijke pijler in de watervoorziening van Amsterdam blijft op deze manier ge- borgd en Rijkswaterstaat kan straks on- gestoord de tunnel in de A9 bij Amster- dam gaan bouwen”.


Gevolgen van een calamiteit bij een gestuurde boring onder de A2 Bij een gestuurde boring onder de A2 bij Amsterdam, nabij knooppunt Amstel, is op woensdag 26 juli jl. het een en ander misgegaan. De A2 was sinds woensdagochtend dicht nadat boorspoe- ling (een mengsel van onder meer zand, water en cement) vanuit de ondergrond door het wegdek omhoog was gekomen. Dit mengsel, het zgn. bentoniet, werd gebruikt bij boorwerkzaamheden voor een nieuwe warmtetransportleiding onder de A2 door. Nadat deze boring in de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 juli was afgerond, heeft Rijkswaterstaat een onderzoek uitge- voerd naar de stabiliteit van de ondergrond en de staat van de weg. Uit dit onderzoek bleek dat een deel van de fundering vervangen moest worden. De fundering is hersteld, waarna de weg opnieuw is geasfalteerd. Deze werkzaamheden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag uitge- voerd en vrijdagochtend afgerond. Uiteindelijk is de A2 tussen de knooppunten Holendrecht en Amstel in de richting Amsterdam ongeveer 2,5 dag afgesloten geweest. De gevolgen zijn uitein- delijk beperkt gebleven, doordat deze calamiteit in de vakantieperiode viel. Een ander moment zou zeer ernstige verkeershinder hebben kunnen opleveren rondom Amsterdam.


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48