This page contains a Flash digital edition of a book.
B


ij Terrastab hebben ze goe- de praktijkervaringen met con- structieve stabilisatie. Er is, in meer dan tien jaar na het eerste project, namelijk nog geen steen verzakt. Als specialist in bodemstabilisaties werkte Terrastab diverse keren samen met aan- nemer F.L. Liebregts. In 2010 en 2015 pasten ze het constructieve stabilisa- tiemiddel GeoCrete toe bij twee dijkver- sterkingsprojecten.


Het grote verschil tussen deze methode en traditionele dijkverbeteringstechnieken is, dat ze hier de oorspronkelijke onder- grond gebruiken als fundering. Het fun- deren op de beproefde wijze is behoor- lijk arbeids- en materieelintensief en niet altijd even duurzaam. De grond of klei wordt afgegraven en afgevoerd en nieu- we ondergrond moet weer worden aan- gevoerd en verwerkt. Een flinke logistie- ke exercitie, die ook van directe invloed is op de omgeving. Bij constructieve stabi- lisatie, waarbij de aannemer de al aanwe- zige ondergrond opwaardeert tot bouw- stof, is die afvoer nagenoeg niet nodig.


Een innovatief alternatief Aannemer F.L. Liebregts paste de Geo- Crete-methode met onderaannemer Ter- rastab in 2010 voor het eerst toe bij een dijkproject in het Zeeuwse Yerseke. In 2015 deden ze hetzelfde bij een dijkver- sterking in de Sint Pieterspolder aan de Oosterschelde. Terrastab boekte eerder al successen met de toepassing, bijvoor- beeld tijdens de bekleding van een haven in Kats in 2007. Het zijn testcases die la- ten zien dat dit een innovatief en duur- zaam alternatief is voor traditionele op- lossingen.


De constructie is ijzersterk en er hoeft geen nieuw materiaal te worden gestort of opnieuw te worden verplaatst. Mede daardoor is het werk sneller klaar. En dat is precies waar in de komende decen- nia behoefte aan is. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat moeten tot 2050 name- lijk honderden kilometers dijk worden ver- sterkt. Een drukke planning, waarbij Rijks- waterstaat zoekt naar slimme methodes die kostenbesparend zijn en die het milieu en de omgeving minder belasten.


Constructieve stabilisatie is een slimme werkmethode met veel voordelen. Maar


DE CONSTRUCTIE IS IJZERSTERK EN ER HOEFT GEEN NIEUW MATERIAAL TE WORDEN GESTORT OF OPNIEUW TE WORDEN VERPLAATST


hoe werkt dit systeem nu in de praktijk? Bij veel dijken is de onderlaag te zacht of van te slechte kwaliteit om bijvoorbeeld een zetsteenconstructie op aan te bren- gen. Om die grond te verbeteren, kiezen aannemers doorgaans voor funderingen waarbij ze de oude kleilaag weghalen en een nieuwe klei- of puinlaag aanbrengen. Met alle aan- en afvoerkosten (en omge- vingsoverlast) van dien. Bij constructie- ve stabilisatie waardeer je die zachte of slechte onderlaag (van ongeveer 50 cm dikte) op door deze te vermengen met cement. Normaal gesproken werken in de grond aanwezige stoffen, zoals hu- muszuren, de hydratatie van het cement tegen. De toeslagstof GeoCrete isoleert deze schadelijke organische componen- ten en stimuleert tegelijkertijd de hydra- tatie van het cement. De gewenste wa- terdoorlatendheid bepaal je door de verhouding GeoCrete en cement vooraf af te meten. Dit mengsel wordt ter plaat- se gemixt en vervolgens in de grond ge- freesd. Het resultaat is een sterke, na- tuurlijke en zeer duurzame onderlaag, die sneller en tegen lagere kosten is aan te brengen.


Tijd voor de volgende stap Allemaal eigenschappen en voordelen die van essentieel belang zijn bij de vele aan- komende projecten binnen het Hoogwa- terbeschermingsplan. Iets dat Rijkswater- staat onderstreept. Als opdrachtgever gaf


RWS aan gelukkig te zijn met het resul- taat van de testcases. De volgende stap is nu om mee te draaien met een onder- zoeksprogramma van het Innovatie Test- Centrum, zodat de methode ook officieel als gangbaar wordt erkend en geaccep- teerd. Er zijn al rekenparameters ontwik- keld. Verschillende engineeringbureaus ondersteunen de verdere toepassing. De praktijk laat zien dat het veilig kan wor- den toegepast en duurzaam is.


Andere mogelijkheden


De toepassing van constructieve stabi- lisatie past binnen de koers die aanne- mers als F.L. Liebregts varen, waarbin- nen innovatie een belangrijke rol speelt. Op die manier bouwen overheid en aan- nemerij samen aan een duurzame toe- komst. Innovatie schept nieuwe kaders en zorgt voor een excellerende bouwko- lom. Maar ook buiten de waterbouw is er veel potentieel voor constructieve stabili- satie. Zo wordt er gekeken naar toepas- singen in de wegenbouw en naar oplos- singen in het buitenland. Bijvoorbeeld in overstromingsgebieden. Landen als Chi- na en Bangladesh, waar men met minder (financiële) middelen toch bescherming nodig heeft.


Meer informatie:


www.terrastab.nl www.geocrete.net


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48