This page contains a Flash digital edition of a book.
De complexiteit


van Variabel onderhoud op de snelwegen


in Noord-Brabant en Limburg


Sinds 2016 wordt het variabel onderhoud voor Rijkswaterstaat in Noord-Brabant en Limburg uitgevoerd volgens een standaard modelcontract, het zogeheten VOC-contract. VOC staat voor Va- riabel Onderhoudscontract. Het variabel onderhoudscontract is door zijn omvang één van de grootste projecten in Zuid-Neder- land. Een kijkje in de keuken van het variabel onderhoud met Martijn van der Aalst (RWS Omgevingsmanager), Raoul Aelmans (RWS-adviseur Omgeving), Twan van Erp (Technisch Manager Opdrachtnemer combinatie Rasenberg-Reef-Ooms (RRO) en Willemijn van Kessel (RWS communicatieadviseur). Tekst: Jos van Maarschalkerweerd


H


et VOC-contract is het ka- der dat marktpartijen gebrui- ken voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, zoals as- falteren, vervangen van geleiderails en voegovergangen, en het onderhoud aan kunstwerken. Door toepassing van standaardcontracten is Rijkswaterstaat in staat om sneller en effectiever op- drachtnemers aan zich te verbinden.


28 Nr.6 - 2017 OTAR


Voor opdrachtnemers betekent dit een herkenbare werkwijze, waardoor dui- delijker is wat Rijkswaterstaat precies vraagt.


Martijn van der Aalst: “Het variabel on- derhoudscontract is in 2015 in 3 percelen aanbesteed. De 3 percelen komen over- een met de indeling van de 3 districten van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland,


waar de onderhoudsbehoefte wordt be- paald. De districten in Zuid-Nederland, die gezamenlijk de provincies Noord- Brabant en Limburg omvatten, zijn Zuid- oost, Midden en West. Het perceel West wordt uitgevoerd door Boskalis, het per- ceel Midden door Heijmans en perceel Zuidoost door de combinatie Rasenberg- Reef-Ooms (RRO), alle onderdeel van Strukton Civiel.”


Wat betreft RRO: het contract heeft een looptijd van 2 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. In het contract zijn in hoofdlijnen de onderhoudsbehoef- te en de risico’s die Rijkswaterstaat ziet opgenomen. Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding deze onderhoudsbehoef- te vastgelegd in een staffellijst. De op- drachtnemer heeft deze gestaffelde lijst vervolgens afgeprijsd tot een tarievenlijst. Hierop vindt ná opdracht de verrekening op plaats. De opdrachtnemer doet na- der onderzoek en doet voorstellen voor herstel onder de voorwaarde dat ten- minste een levensduur van 20 jaar wordt gerealiseerd, dan wel dat een maatre- gel voorziet in een levensduurverlenging tot het volgende groot-onderhoudsmo- ment. Martijn: “Het beperken van de hin- der voor de omgeving heeft voor Rijks- waterstaat een hoge prioriteit. Daarom heeft Rijkswaterstaat bij de aanbeste- ding ingezet op de veiligheid, leefbaar-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48