This page contains a Flash digital edition of a book.
en wordt veelal nog niet meegenomen in de totaalkosten van een project bij haal- baarheidsstudies en besluitvormingspro- cessen.


Daarnaast vragen milieuaspecten steeds meer aandacht bij de uitvoering van pro- jecten in de Openbare Ruimte. Het be- perken van overlast ten gevolge van stofontwikkeling en geluidproductie op de bouwplaats zijn in toenemende mate bepalende factoren geworden. Meer en meer gemeenten eisen in hun aanpak een strategie die gericht is op een CO2-neu- traal, circulair en duurzaam eindproduct.


Te weinig vakmensen Bij de te verwachten toename van acti- viteiten in de ondergrond speelt de be- schikbare capaciteit een belangrijke rol. Het beschikbaar krijgen van voldoende vakbekwaam personeel voor de uitvoe- ring wordt een enorme uitdaging. Die vakmensen zijn er nu niet en de belang- stelling voor dit vakgebied is niet groot.”


Ontwikkelingen en innovaties “De NSTT signaleert talloze ontwikke- lingen en innovaties op het gebied van sleufloze technieken. De beschikba-


re technieken zijn in de afgelopen jaren meer en meer doorontwikkeld en zijn van een hoogwaardige specialistische kwali- teit. De standaard toepassingen voor ge- stuurde boortechnieken (HDD) en voor boringen met een gesloten front zijn ge- accepteerde technieken geworden. De uitdagingen voor deze technieken lig- gen bij beide methoden in de steeds gro- ter wordende diameters, de lengte van de boring en de complexheid van de uit- voering in de bestaande omgeving. De Nederlandse en Belgische boorbedrij- ven hebben hier veel expertise opgedaan met de relatief slappe bodemcondities en kunnen dit - mede met steun van enkele grote onderzoeksinstellingen en de NSTT


- nu ook exporteren naar het buitenland onder het motto: ‘Boren in de Delta’.


Leidingrenovatie Bij de leidingrenovatie dienen we een on- derscheid te maken in de vrij-verval lei- dingen, voornamelijk rioolleidingen, en de drukleidingen voor gas-, drinkwater- en afvalwater. Bij de meest bekende en toegepaste techniek voor rioolrenovatie, de zogenaamde kousmethode (CIPP li- ning, Cured In Place Pipe) is nog steeds sprake van een groeimarkt, en gelet op de ontwikkelingen zal dit ook wel zo blij- ven. De verbetering van harsen en dra- germateriaal en de diversiteit in uithar- dingstechnieken hebben het eindproduct


Lustrumeditie NSTT No-Dig Event Op 11 en 12 oktober 2017 organiseert de NSTT ( Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen ) voor de 5de keer het NSTT No-Dig Event, in het Hart van Holland in Nijkerk. Deze lustrumeditie belooft een absolute must te worden voor opdrachtgevers, leidingbeheerders, adviesbureaus, aannemers en leveranciers met affiniteit voor de onder- en bovengrondse infra- structuur. Het evenement heeft nu al meer dan 50 exposanten, een groei van 25% ten opzichte van de vorige editie, en een boeiend en actueel programma met inlooptheaters, livedemonstra- ties en een boorwedstrijd.


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48