This page contains a Flash digital edition of a book.
een grote kwaliteitsimpuls gegeven. Met name de lichtuitharding door middel van UV en LED zijn sterk in opkomst. Ook hier zijn steeds meer uitdagingen in leng- te en diameter van het riool dat in één werkgang kan worden gerenoveerd. De Afdeling Leidingrenovatie van de NSTT is momenteel doende met het in kaart bren- gen en ontwikkelen van normen voor ri- oolrenovatie samen met het NEN. De interesse voor renovatie van druklei- dingen is in het afgelopen jaar sterk toe- genomen. Naast de bestaande Close Fit technieken, veelal met toepassing van PE-materiaal, zijn er nu ook ontwikkelin- gen met de CIPP-methode voor drinkwa- tertoepassingen, naast de bestaande op- lossingen voor gasleidingen. Daarnaast worden ook technieken als pi- pe-bursting en pipe-eating, en varianten daarop, toegepast en doorontwikkeld. Vooral toepassingen om bestaande lei- dingen te verwijderen trekken hierbij de aandacht.


Detectie en registratie


De technieken om de juiste ligging van kabels en leidingen in de ondergrond te bepalen en deze ook digitaal goed vast te leggen maken ook een sterke ontwik- keling door. Deze technologie is onont- beerlijk om graafschade, nu en ook in de toekomst, te voorkomen.”


No-Dig als perspectief “De eerder geschetste ontwikkelingen in de onder- en bovengrondse infrastruc- tuur vormen volgens Ane Jutte een mooie uitdaging voor de toepassing en ontwik- keling van de sleufloze technieken. ‘We bieden met het NSTT No-Dig Event een geweldig podium voor onderlinge dis- cussie tussen vakbroeders, het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van boortechnieken, leidingrenovatie en leidingdetectie. Voor het eerst presente- ren we een opdrachtgeversplein op de beursvloer. Er is veel aandacht voor ma- teriaalsoorten en toepassingen. In de in- looptheaters staan voordrachten gepland over bijzondere uitgevoerde projecten, grondradar- en detectieoplossingen, het sleufloos verwijderen van leidingen, boor- technieken en de toepassing van de spi- raalwikkelbuistechniek.


Vanuit de NSTT zal de laatste stand op het gebied van normering voor rioolreno-


14 Nr.6 - 2017 OTAR


No-Dig Award 2017 Op woensdag 11 oktober vindt de uitreiking plaats van de NSTT No-Dig Award. Naast de formele uitslag door de vakjury is er dit jaar voor het eerst een publieksprijs. De winnaar hiervan wordt bepaald door de leden van de NSTT.


Boorwedstrijd Op donderdag 12 oktober wordt de boorwedstrijd gehouden.


Bezoek het NSTT No-Dig Event De NSTT hoopt velen van u op een of beide dagen te ontmoeten om samen een constructieve bijdrage te leveren aan een soepele oplossing aanpak van de ondergrondse infrastructuur. De toegang tot het No-Dig Event 2017 is gratis. U dient zich wel vooraf te registreren via www.no-dig-event.nl.


vatie worden toegelicht en zal het resul- taat van de Masterstudie ‘Development of a decision-making model for the ex- ternal costs of pipelines renovation pro- jects’ worden gepresenteerd. Deze studie is een samenwerking tussen de Universi- teit van Twente, Deltares en de NSTT. Met het gebruik van sleufloze technieken bij vervanging en nieuwe aanleg van ka- bels en leidingen zijn veel overlast en hin- derproblemen te ondervangen. Slechts kleine opbrekingen ter plaatse van het begin- en het eindpunt van een boring, of alleen de inspectieput van het riool vol- staan vaak. Het ruimtebeslag van een No-Dig operatie is daarmee zeer beperkt. De doorlooptijd is aanzienlijk korter dan bij een in open ontgraving uitgevoerd project. Stofontwikkeling en geluids-


overlast zijn verwaarloosbaar. Uit diver- se doorrekeningen met betrekking tot de CO2-uitstoot is vastgesteld dat met de toepassing van No-Dig technieken reduc- ties van meer dan 60% zijn te behalen. De benodigde menskracht op de bouw- plaats kan gehalveerd worden bij inzet van goed opgeleide productieteams. Kortom, met de toepassing van sleuflo- ze technieken is veel milieuwinst en eco- nomisch voordeel te behalen. Een goede afweging in het besluitvormingsproces, waarvan ook de maatschappelijke kosten deel uitmaken, biedt een geweldig per- spectief voor de No-Dig technieken.”


Meer informatie:


www.no-dig-event.nl www.nstt.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48