This page contains a Flash digital edition of a book.
In de digitale editie kunt u hier klikken voor de animatie van PWN – LMR Drilling


ALS EEN VAN DE BOORKOPPEN EEN HALVE GRAAD AFWIJKT VINDEN ZE ELKAAR NOOIT MEER


Proefboringen


Aan de slag dus. Het omgevingsma- nagement werd opgestart – overleg met de gemeentes Texel en Den Helder, het Hoogheemraadschap, vergunningen re- gelen bij Rijkswaterstaat, overleg met de provincie Noord-Holland vanwege de natuurbeschermingswet, om er een paar te noemen – en er werden twee proefboringen voorbereid. “Het was al snel duidelijk dat we zowel op het vas- teland als op Texel de gehele opera- tie maar vanaf één locatie konden uit- voeren”, vertelt Wesselius. “Aan de ene kant vanaf het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder en aan de andere kant vanaf NIOZ, het Koninklijk Neder- lands Instituut voor Onderzoek der Zee.


Met deze twee partijen hebben we ook meteen overleg gevoerd en gelukkig kregen we toestemming. De twee proef- boringen konden vanaf deze twee loca- ties beginnen.”


Data analyseren De proefboringen legden grofweg het- zelfde traject af als de beoogde ligging van de nieuwe waterleiding, tot onge- veer twee derde van de totale afstand. Vragen waarop we antwoord zochten waren onder meer: Welke bodemsoor- ten komen we onderweg tegen? Hoe goed zijn deze bodemsoorten door- boorbaar? Heeft de doorboorde ruimte de neiging in te storten? Hoe snel gaat het boren? Wat is de ideale boordiep-


te? Wesselius: “De data die we uit de proefboringen destilleerden hebben we samen met een technisch onderzoeks- bureau nauwkeurig geanalyseerd. De uitkomsten hiervan hebben we vervol- gens voorgelegd aan drie aannemers- bedrijven die we na een voorselectie hebben uitgenodigd in te schrijven op deze klus.“


Instortingsgevaar Omdat LMR Drilling de risico’s het bes- te hoofd bood en een financieel goe- de aanbieding had gedaan, werd deze aannemer het werk gegund. Deze risi- co’s lagen niet alleen op technisch vlak, maar ook onder meer op organisato- risch en logistiek vlak. We zoomen in op


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48