This page contains a Flash digital edition of a book.
beter dan van staal?


FRANK MAATJE Directeur Bouwen met Staal


“We hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat er problemen zijn met de bruggen bij de A27. Ze zijn indertijd, zo’n 60 jaar geleden, ontworpen voor veel lagere belastin- gen dan ze tegenwoordig te verwer- ken krijgen. Ten eerste was de hoe- veelheid vrachtverkeer destijds veel lager.


om een perfecte brug te maken. Dat is onze eerste boodschap.”


Bovendien zijn de vrachtwagens over- gestapt van dubbellucht- naar enkel- luchtbanden, met een veel hogere druk. Dat heeft een enorme inpact op die bruggen. Daarnaast is men bezig ge- weest om brugdekken te optimaliseren. De plaatdekken werden steeds dunner, waardoor er vermoeiingsscheuren ont- staan.”


“Inmiddels heeft Rijkswaterstaat aan- gegeven geen stalen bruggen meer te willen. Wij vinden dit vreemd. Je moet als overheid een uitvraag doen, met een aantal randvoorwaarden en eisen, en dan moet de markt verder bepalen hoe ze het oplossen.”


“Er zijn recent prachtige bruggen in staal gebouwd. Zoals ‘De Oversteek’ bij Nijmegen; die voldoet aan alle ei- sen. Als er gebouwd wordt met de mo- derne technieken en je richt je naar de belastingeisen zoals ze er nu liggen, dan is ook de staalwereld prima in staat


“Onze tweede boodschap: bruggen zijn ook de visitekaartjes van Nederland. Ze kunnen meerwaarde bieden voor de omgeving. Als je als overheid alleen maar denkt ‘ik moet zo goedkoop mo- gelijk van a naar b’, dan vinden wij dat een gemiste kans. Je kunt met infra- structuur hele mooie dingen neerzetten, zonder dat dat dramatisch veel meer hoeft te kosten.”


“Natuurlijk moet je stalen bruggen schil- deren, maar ook betonnen bruggen, zo- als de Hollandse Brug bij Almere, vra- gen om onderhoud. Alles wat je hebt aan infrastructuur moet je onderhouden. In de eerste plaats geldt, zowel voor be- ton als staal: je moet het goed ontwer- pen en uitvoeren.”


“Geluiddemping is een kwestie van het ontwerp. Bij een open constructie kan er kabaal zijn, maar als de brug is op- gebouwd met een kokerconstructie, zo- als bij Nijmegen, dan hoor je helemaal niks. Bij de grote spoorbrug over de A1 bij Muiden is een heel groot betonbed in de staalconstructie gestort. Die is zelfs stiller dan een geheel betonnen brug. Die combinatie kan veel vaker toege- past worden. Misschien is dat de oplos- sing. Je moet met een open mind kijken naar wat in de wereld gebeurt. En dan zie je dat staal nog steeds een hele goe-


CONTRA


de toepassing is, ook in combinatie met andere materialen. Ook een combinatie met kunststof is een ontwikkelingen die we in de gaten houden. Er is onderzoek voor nodig. Blijf niet dogmatisch in het een of ’t andere materiaal hangen; kijk wat waar het beste past, en durf ook wat geld uit te geven aan mooie vorm- geving.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.6 - 2017 OTAR


O Nr.6 - 2017TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48