This page contains a Flash digital edition of a book.
Waternet en drinkwater- voorziening Amsterdam Henk Tijssens: “Waternet is het enige wa- terbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele waterkringloop. We zuiveren af- valwater, maken schoon drinkwater en zorgen voor kwalitatief en kwantitatief goed oppervlaktewater. Dit doen we als uitvoerend orgaan, in opdracht en op kosten van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Waternet is daarmee het enige watercy- clusbedrijf in Nederland. Voor de drink- watervoorziening in Noord-Holland wordt samengewerkt met PWN.” De drinkwatervoorziening van Amster- dam is gebaseerd op 3 pijlers. De eer- ste pijler is een inlaatpunt in het Lekka- naal bij het Fort bij Jutphaas (gemeente Nieuwegein). Daar wordt water ingeno- men, voorgezuiverd en getransporteerd naar de waterleidingduinen in Kennemer- land. (zgn. WRK-leiding) Na fi ltering in de duinen is het geschikt als drinkwater en wordt het getransporteerd naar Amster- dam. Een tweede pijler is de Bethunepol- der tussen de Maarsseveense en Loos- drechtse Plassen. Deze grote polder is een uniek drinkwaterwingebied vanwe- ge het kwelwater dat vanaf de Utrecht- se Heuvelrug hier omhoogkomt. Een der- de pijler is het IJsselmeer, waar bij Andijk een inlaatpunt van PWN ligt. Daarmee is de drinkwatervoorziening van Amsterdam geborgd. De transportleidingen die nu moeten worden verlegd vormen de ver- binding tussen de waterleidingduinen en Amsterdam.


bron: Deltares


GEKWALIFICEERD VOOR SPECIALE BORINGEN EN PERSINGEN WORDT DE UITVRAAG IN HET NAJAAR UITGEZET


Afwegingen


Na een risico-inventarisatie is ervoor ge- kozen om een grote gestuurde boring uit te gaan voeren onder de A9 voor twee leidingen van 700 mm doorsnede. Het Tracébesluit is vastgesteld en daarmee ook de ruimte die de Minister nodig heeft om de A9 te kunnen realiseren. Daarmee is in feite ook bepaald waar de leidin- gen kunnen liggen, of eigenlijk niet mo- gen liggen. Tijssens: “er zijn 3 metho- den om een leiding te verleggen, namelijk de open sleufmethode, de persmethode en de boormethode.” De open sleufme- thode heeft als nadeel dat de leiding ge- ruime tijd buiten gebruik is en veel hin- der voor de omgeving kan geven, omdat functies worden verstoord. Door het gro- te belang van deze transportleiding en de ligging onder de A9 is deze metho- de hier niet toepasbaar. Door de ligging in de Haarlemmermeerpolder, waar men veel last heeft van zout kwelwater, is ook persen een minder geschikte methode. De kans op zoute kwel is bij die metho- de groter vanwege de diepe perskuipen, die moeten worden geheid en later weer worden verwijderd. Ook het gebruik van een heistelling kent beperkingen, vanwe- ge het vliegverkeer. Bij boren is de kans


ONDER DE BEDRIJVEN DIE ZIJN


op kwelwater weliswaar ook aanwezig, maar het bentoniet, dat nodig is voor de stabiliteit van het boorgat, droogt in de defi nitieve fase op tot een soort stopverf. Hierdoor ontstaat een afdichting die de kans dat kwelwater omhoog komt redu- ceert. Tijssens: “Uiteindelijk is boren de methode die na afweging van alle be- langen de minste risico’s met zich mee- brengt. 25 à 30 jaar geleden is men pas begonnen met deze techniek, die in Am- sterdam voor het eerst is toegepast voor een grote rioolleiding bij de Schelling- wouderbrug.” Voor de diepteligging van de leiding is gekeken naar de boogstra- len die mogelijk zijn met de leiding, de ligging van een pleistocene zandlaag, die zorgt voor een stabiele en veilige ligging en de lengte van de funderingspalen van de tunnel en de geluidsschermen.


Voorbereiding Momenteel is Waternet bezig met het aanbestedingsgereed maken van de ge- stuurde boring. Dat bestaat uit het ma- ken van een voorlopig boorplan, waarbij wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid. Belangrijke facetten daarbij zijn de grondsamenstelling, omgevingsbeperkin- gen, zoals aanvliegroute Schiphol en be- schikbare slots, onderzoek naar explosie- ven en de aanwezigheid van beperkingen in het landschap. Bij de beperkingen in het landschap wordt met name gekeken naar de ruimte die nodig is om de leiding


22 Nr.6 - 2017 OTAR


Henk Tijssens


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48