This page contains a Flash digital edition of a book.
Floodex Maar zeker zo interessant als de hierbo- ven genoemde zaken, is Floodex. “Het is voor het eerst dat Floodex aan de Am- sterdam International Water Week is toe- gevoegd”, legt Leenhouts uit. “Initieel hebben we Floodex neergezet als een beurs in een aparte hal, maar we heb- ben onlangs besloten dat we dit voor ko- mende editie anders gaan aanpakken. We merkten dat het voor veel bedrijven nog te vroeg is om al in dit stadium in een nieuwe beurs te investeren. Nu wordt Floodex onderdeel van het AIWW con- gres, op de dinsdagmiddag. De branche- verenigingen die zich al aan Floodex had- den gecommitteerd verzorgen op deze middag een zeer interessant kennispro- gramma. Voorafgaand is er een specia- le tour over de Aquatech beurs langs re- levante exposanten en als afsluiter een netwerkborrel. Na de borrel is er de mo- gelijkheid mee te gaan op een bustour door Amsterdam om te zien hoe de stad burgers en bedrijven beschermt tegen overstroming.”


Actueel Floodex komt er niet voor niets. Leen- houts: “Je hoeft het journaal maar aan te zetten en de overstromingen komen in beeld. Recentelijk nog in Houston en


FLOODEX WORDT ONDERDEEL VAN HET AIWW CONGRES, OP DE DINSDAGMIDDAG


in Bangladesh, het is aan de orde van de dag. Het is een onderwerp dat hoog op de agenda staat en waar veel belangstel- ling voor is. We maken van de gelegen- heid gebruik om Floodex af te trappen op het gratis toegankelijke launch event. In 2019 verwacht ik dat we er op grotere schaal mee kunnen uitpakken.”


Young Water Professionals Gedurende de hele AIWW kunnen men- sen deelnemen aan het Young Water Professionals programma. “Dat loopt ei- genlijk door de Aquatech en Floodex ele- menten heen”, verduidelijkt Leenhouts. “Daarnaast zijn er andere kleinschalige congressen. Zo organiseert het Smart Water for Europe project een congres dat zeker de moeite waard is.”


Voor OTAR lezers “Ik denk dat voor OTAR lezers voor- al Floodex interessant zal zijn”, vervolgt Leenhouts. “Ook vermeldenswaardig voor OTAR lezers is dat we op Aqua-


tech een Smart Water Networks paviljoen hebben gerealiseerd. We hebben dit pa- viljoen samen met Swan Forum georgani- seerd. Swan Forum is een Engelse bran- chevereniging die zich inzet voor betere benutting van de infrastructuur door da- ta-driven technologie, bijvoorbeeld voor asset management. Op het paviljoen tref- fen de bezoekers een aantal aanbieders van diverse oplossingen. Daarnaast heb- ben we samen met deze branchevereni- ging een kort seminar op de woensdag- ochtend gepland.”


Overzichtelijker Het organiseren van dergelijke paviljoens brengt voor de bezoeker een aantal voor- delen. Leenhouts: “Er staan veel bedrij- ven op de beurs en om het dan over- zichtelijker te maken voor de bezoeker is het slim om sommige uitdagingen in de markt centraal en themagericht te bena- deren. Overigens staan de diverse bedrij- ven ook niet zomaar door elkaar. Er zit een duidelijke segmentatie in.”


Guided tours


Maar bezoekers kunnen het zichzelf nog makkelijker maken. Op alle dagen ver- trekken op verschillende tijdstippen zo- genaamde ‘guided tours’ over de beurs- vloer. “Die tours hebben een specifiek thema”, licht Leenhouts toe. “Een van die tours is specifiek gericht op Flood- ex. Deelnemers krijgen in een uur tijd een compleet overzicht van de huidige ont- wikkelingen. Een ander thema is ‘inno- vatie’; deze tour gaat voornamelijk langs de meest baanbrekende innovaties op de beursvloer. Weer een ander thema is ‘circular economy’, waarbij we ingaan op wat er kan gewonnen uit afvalwater en vervolgens worden vermarkt. De laatste tour heeft als thema ‘Smart cities’: die tour gaat in op specifieke wateruitdagin- gen in de grote steden.”


Content opnemen in Aquatech? Floodex is een evenement dat, net als Aquatech, internationale ambities heeft. Leenhouts: “In Amsterdam lanceren we


44 Nr.6 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48