This page contains a Flash digital edition of a book.
Duurzaamheid Op 12 december 2016 is het klimaatak- koord van Parijs ondertekend, met als doel de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden, met 1,5 graad als streven. Met name de CO2-uitstoot is een belangrijke fac- tor in deze opwarming. Rijkswaterstaat heeft dit klimaatakkoord vertaald in haar ‘Koers 2020’ door duurzaamheid een be- langrijk speerpunt te noemen. In dit VOC is daar al deels rekening mee gehou- den, door bij de aanbesteding voorstel- len voor CO2-reductie te honoreren met een fictieve korting op de inschrijfsom. In de nieuwe onderhoudscontracten zal er standaard naar duurzaamheidsplan- nen worden gevraagd, als EMVI-criteri- um. Uit het oogpunt van duurzaamheid heeft Combinatie RRO ervoor gekozen om het werk vanuit Breda te organise- ren, omdat de meeste medewerkers in of rond Breda wonen. Dat reduceert het aantal kilometers woon-werkverkeer. Ook is ervoor gekozen om het asfalt uit de buurt van het werk te betrekken en zo de transportafstand te beperken. Overi- gens is duurzaamheid breder dan alleen CO2-reductie. Werkwijze en het leveren van een hogere kwaliteit kunnen ook bij- dragen aan een duurzame aanpak. Com-


Strukton Civiel


Kwaliteit is de standaard, duidelijke communicatie maakt het verschil


Het areaal van het contract VOC1.1. perceel Zuidoost kenmerkt zich door de aanwezigheid van onvolledige knooppunten, smalle wegen en een diversiteit aan stakeholders. De locatie, de inten- siteit van het gebruik, de gewenste levensduur en de invloed op de omgeving hebben effect op de keuze van de juiste onderhoudsmaatregel. Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, als- mede CO2-reductie zijn de leidraad voor de keuzes die gemaakt worden tijdens de ontwerpfase van dit contract. Dat kwaliteit geleverd wordt is de standaard. Een nauw overleg en een goede afstemming met de stakeholders en duidelijke communicatie zowel binnen het project als met de omgeving maken het verschil.


CO2-reductie krijgt gestalte door bijvoorbeeld te kiezen voor duurzame asfaltmengsels en ver- hardingsoplossingen die worden geproduceerd met minder energie, langer meegaan en gerecy- cled zijn. Ook ontwikkelt Strukton verschillende verhardingsoplossingen die energie opwekken of warmte leveren aan bijvoorbeeld gebouwen, en is het mogelijk om oud beton in zijn totaal te recyclen in hoogwaardig nieuw beton. Ontwikkelingen die in de nabije toekomst een groot ver- schil maken in de reductie van CO2-uitstoot.


binatie RRO past bijvoorbeeld gerecy- cled materiaal toe in onderlagen en het rijbaanbreed asfalteren met meerdere as- faltmachines naast elkaar draagt bij aan een betere kwaliteit door het ontbreken


van langsnaden, waardoor de degenera- tie van asfalt langzamer verloopt.


Ontwikkeling


De complexiteit van een VOC zit hem met name in de afwegingen op het ge- bied van veiligheid, bereikbaarheid (hin- der), leefbaarheid en communicatie. Dit vraagt om een intensieve samenwerking en interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om de weggebruiker en zijn omgeving minimaal te belasten. De huidige marktvisie van Rijkswaterstaat stimuleert deze samenwerking en biedt door middel van marktconsultatie de mo- gelijkheid om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Het VOC in zuid- oost Nederland is een goed voorbeeld van waar optimale samenwerking uitein- delijk toe leidt.


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48