This page contains a Flash digital edition of a book.
Sleufloze Technieken zijn uitdagend en bevorderen de creativiteit


“No-Dig promoten blijft nodig”. Aan het woord is Ane Jutte, voorzitter van de NSTT en tevens voorzitter van de organisa- tiecommissie van het No-Dig Event. “En dat zal ook in de toe- komst van belang zijn voor het uitdragen van kennis en moge- lijkheden van de sleufloze technieken. De NSTT bestaat in 2018 dertig jaar en groeit nog steeds. De vereniging is een platform


voor alle spelers in dit segment: opdrachtgevers, adviesbureaus, onderzoeksin- stituten, aannemers en leveranciers - zowel in Nederland als in België.”


D


oor middel van studies, voor- drachten, publicaties en na- tuurlijk het tweejaarlijkse No- Dig Event willen we de kennis over en de toepassingen van deze technieken bevorderen. Ook na dertig jaar bestaat er nog steeds een grote groep mensen, opdrachtgevers en beleidmakers, die over geen of onvoldoende kennis be- schikt om afgewogen besluiten te kun- nen nemen. Daarnaast vormt de nieu- we generatie ontwerpers, planologen en beslissers een fantastische uitdaging.


Vervanging


De bestaande ondergrondse infrastruc- tuur bestaat uit meer dan 500.000 kilo- meter aan kabels en leidingen. Tel daar zeker dezelfde lengte aan huisaansluitin- gen bij op. Hiervan is een groot gedeelte aangelegd tussen 1960 en 1990 en komt in de komende decennia in aanmerking om te worden vervangen. Om dit te re-


12 Nr.6 - 2017 OTAR


aliseren zal de intensiteit van de vervan- gingsactiviteiten zeker 2 à 3 keer zo hoog moeten zijn als op dit moment het geval is.


Energietransitie De ontwikkeling van de Gasloze Stad is niet meer weg te denken en is volledig omarmd door de politiek. De praktische uitwerking hiervan is echter een absolu- te uitdaging voor planologen en techno- logen. Deze energietransitie zal leiden tot een groei van het warmteleidingnet en lo- kale aardwarmtesystemen. Ook zal door het toenemende gebruik het elektriciteits- net verzwaard moeten worden.


Informatiebehoefte De steeds groeiende behoefte aan infor- matie en data-overdracht zal ook zijn in- vloed hebben op het bestaande telecom- netwerk en mogelijk tot aanpassingen en uitbreidingen leiden.


Economische impact De enorme toename aan activiteiten in de ondergrond die we de komende ja- ren mogen verwachten zal op gespan- nen voet staan met de actualiteit bo- vengronds en de maatschappelijke visie hierop. Waar bij de eerste aanleg vol- doende ruimte aanwezig was, heerst nu krapte: alles is volgebouwd. De verkeers- intensiteit is verveelvoudigd, en ook het toegenomen ruimtegebruik door wonin- gen, winkels, kantoren en bedrijven eisen optimale aandacht bij aanleg en vervan- gingsactiviteiten. Dit zorgt voor overlast en hinder ten gevolge van opbrekingen, voor de directie gebruikers, maar ook voor de maatschappij. Denk maar aan omzetderving door slechte bereikbaar- heid, tijdelijke aanpassingen van tram- en busroutes, gemiste parkeergelden, omlei- dingen voor fi etsers, voetgangers en au- to’s. De economische impact hiervan valt onder de post ‘maatschappelijke kosten’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48