This page contains a Flash digital edition of a book.
heid en bereikbaarheid van de omgeving en in het bijzonder ook op C02-reductie. Voor een substantiële vermindering van de CO2-reductie was een fictieve vermin- dering van de inschrijfsom haalbaar van 1 tot 5%.”


De uitvoering,


Raoul Aelmans: ”De combinatie RRO doet nader onderzoek en vertaalt de globale onderhoudsbehoefte in een ontwerpno- ta. Als de ontwerpnota is vastgesteld is bekend wat er in het komende jaar moet worden uitgevoerd.” Vervolgens wordt ge- keken naar de wijze van uitvoeren. Twan van Erp: “Bij het bepalen van de werkwijze wordt eerst gekeken of er één rijstrook af- gesloten kan worden of dat de hele rijbaan afgesloten moet worden. Daarbij is de vei- ligheid van de medewerkers van de com- binatie RRO maatgevend (richtlijn CROW 96a). Met andere woorden: is er voldoen- de veilige werkruimte aanwezig om binnen één rijstrook te kunnen werken?” In Limburg geldt over het algemeen dat de wegen te smal zijn om in een rijstrook- afzetting te kunnen werken, dus dat bete-


kent meestal dat een complete afsluiting in één richting noodzakelijk is. Afhankelijk van de hoeveelheid werk wordt er vervol- gens gekeken of een nachtafsluiting dan wel een weekendafsluiting (vrijdagavond- maandagochtend) mogelijk is. Daarin is de verkeershinder c.q. omgevingshin- der maatgevend. Een voorbeeld is de re- cent uitgevoerd A76 tussen Kunderberg en Geleen. Raoul Aelmans: ”Door de lig- ging van Limburg tussen Duitsland en België zijn er weinig mogelijkheden om het verkeer om te leiden, waardoor er tientallen kilometers file zou ontstaan bij een afsluiting. Uiteindelijk is de uitkomst geweest om gedurende vijf weekenden twee nachten in het weekend af te slui- ten; de aard van het werk maakte deze oplossing mogelijk.” Bij de uiteindelijke planning speelt eveneens mee wat er aan werkzaamheden op het onderliggende wegennet staat gepland, maar ook wat er aan feestdagen, vakanties en evenemen- ten in de regio plaatsvindt. Daarbij moet in deze regio ook rekening gehouden worden met wat er in België en Duitsland gebeurt, en welke werkzaamheden in de


andere regio’s van Zuid-Nederland door Heijmans en Boskalis zijn gepland. Twan van Erp: ”Om verkeershinder te beper- ken wordt ook gekeken of werkzaamhe- den tussen Heijmans en combinatie RRO gecombineerd kunnen worden, waarbij bijvoorbeeld twee weekendafsluitingen kunnen worden teruggebracht tot één.” Tevens wordt overwogen of werkzaam- heden uit het vaste onderhoudsplan in dezelfde verkeersmaatregel kunnen wor- den meegenomen. De definitieve plan- ning is uiteindelijk een product van vele afwegingen, die uiteindelijk wordt vast- gesteld in het ‘Minder-Hinderteam’ van Rijkswaterstaat. Dat vormt dan de input voor het aanvragen van de verkeersmaat- regelen op het hoofdwegennet.


Omgevingscommunicatie Als de uitvoeringswijze en in het verleng- de daarvan de verkeershinder is bepaald, zal daar zorgvuldig over gecommuni- ceerd moeten worden om draagvlak te creëren voor de verwachte overlast. De in te zetten communicatiemiddelen wor- den bepaald door de hindercategorie


Nr.6 - 2017 OTAR O Nr.6 - 2017TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48