This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Reünies 6R01 Reünie 6 RS 401 BAT INF. Datum: 31 augustus 2016. Locatie: Zalencentrum van Bussel, St. Jozefstraat 77 te Deurne. Aanmelding: Wim Kap- teijns, Spijt 36A, 5271 BD Sint-Michielsgestel, tel: 073- 5513603, e-mail: wim.kapteijns@hetnet.nl.


6R02 Reünie Korps Rijdende Artillerie. Datum: 10 september 2016. Plaats: legerplaats Oldebroek (de Knobbel) te ’t Harde. Info en aanmelding: Frans Dirks, e-mail: fjmdirks@ veteranen.nl, website: www. korpsrijdendeartillerie.nl.


6R03 Reünie Post Actieve Marinevereniging, voor leden en hun partners. Datum: 14 september 2016. Locatie: voormalig MOKH te Hollandsche Rading. Info en aanmelding: Arie Krijgsman, tel: 06-25160899, e-mail: arcon46@kpnmail.nl, website: www.postactieve- marinevereniging.nl.


6R04 Reünie BOSS. Datum: 15 september 2016. Locatie: gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info: Comité 70 jaar BOSS, Gruttomeen 45, 3844 ZB Harderwijk, tel: 0341-557383, e-mail: h.vdburg@hccnet.nl, website: www.stoottroepers. nl, Facebookpagina: Redac- tie Strijdend Nederland. Aanmelden: via aanmel- dingsformulieren in het maartnummer van Strijdend Nederland of via de website van BOSS.


6R05 Reünie 2-41 RVA. Datum: 15 september 2016. Locatie: legerplaats Olde- broek (ASK) te ’t Harde.


48 juli-augustus 2016


Info en aanmelding (vóór 1 sept): Leo Kradolfer, tel: 0412-648190.


6R06 Reünie mariniers beroepsklassen 174-175-176, opkomstdatum 3 augustus 1970. Datum: 21 september 2016. Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam. Info en aanmelding: Rinus Krouwel, e-mail: mm.krouwel@gmail.com.


6R07 Reünie Echo Compag- nie, 6e Infanterie Bataljon Ned. Nieuw-Guinea. Datum: 22 september 2016. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding (vóór 30 augustus): Theo Kersten, Knappert 6, 5446 BA Wan- roij, tel: 06-20490775, e-mail: theokersten5@live.nl.


6R08 Reünie voor alle vete- ranen die gediend hebben op Java in voormalig Neder- lands-Indië. Datum: 24 september 2016. Locatie: Van Brederode/ Lunettenkazerne te Vught. Info en aanmelding: Mari- anne Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, tel: 010-4382758 of 06-25278220, e-mail: mari- anne.lankhuizen@gmail. com, website: www.sepatoeroesak.nl.


Herdenkingen en vieringen 6H01 Herdenking geval- lenen Zuidoost-Azië 1941- 1949. Datum: 15 augustus 2016. Locatie: Indiëmonument Blij- densteinpark te Enschede. Info: Eugène Briët, tel: 074- 2663650 of 06-54352333, e-mail: ecbriet@hotmail. com, Nol Kok, tel: 053- 4760920, e-mail: nolkok@home.nl.


6H02 Herdenking alle omge- komen burgers en militairen tijdens WO II, de Indonesi- sche revolutie en de conflic- ten om Nieuw-Guinea. Datum: 15 augustus 2016. Locatie: Indië- en Nieuw- Guineamonument 1941-1962, Park Eekhout te Zwolle (aan- vang: 19.00 uur). Info: Commissie Herdenking 15 Augustus Zwolle, A.J.J. (Fons) Aarendonk, e-mail: fons.aarendonk@veteranen- zwolle.nl.


6H03 Herdenking omgeko- men Venlose militairen in 1945-1950 in Ned.-Indië. Datum: 21 augustus 2016. Locatie: processiepark aan de St. Urbanusweg te Venlo (aanvang plechtigheid: 11.00 uur), aansluitend kransleg- ging bij het monument naast de kapel van Genooi. Afslui- ting: samenzijn in koffie/ theehuis De Genuujerie. Info: Comité Indië Monu- ment Venlo, W.J.L. Holla, e-mail: wielholla@home.nl.


6H04 Herdenking gesneu- velde Zeeuws-Vlaamse mili- tairen in Ned.-Oost-Indië. Datum: 26 augustus 2016. Locatie: de Goede Herder- kerk te Terneuzen (aanvang plechtigheid: 14.00 uur, aan- sluitend kranslegging bij het monument, na afloop is er een informeel samenzijn). Info: Secretariaat Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaan- deren, K. Schrier, tel: 0115- 696917, e-mail: schrier@zeelandnet.nl.


6H05 Herdenking slachtof- fers van de Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg. Datum: 29 augustus 2016. Locatie: Drie-Pagodenmonu- ment op Landgoed Bronbeek te Arnhem (ontvangst: 10.00 uur, ceremonie: 11.15 uur). Info (bekende adressen van SHBSS ontvangen meer info over deze dag): Stich- ting Herdenking Birma- Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS), Postbus 121, 6880 AC Velp,


e-mail: info@shbss.nl, tel: 06-31175596 (voicemail), website: www.shbss.nl.


6H06 Herdenking gesneu- velde Indië- en Nieuw-Gui- neamilitairen uit Friesland 1945-1962. Datum: 31 augustus 2016. Locatie: Rengerspark te Leeu- warden (aanvang: 19.00 uur). Info en aanmelding (organi- saties en personen die een krans of een bloemstuk wil- len leggen, wordt verzocht dit tijdig te melden): J. Hoog- steen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, tel: 0511-451764, e-mail: jakobhoogsteen@knid.nl.


6H07 Herdenking gesneu- velde Dalfser en Nieuwleuser militairen in Ned.-Oost-Indië. Datum: 3 september 2016 (aanvang 14.00 uur). Locatie: begraafplaats aan de Ruitenborgstraat te Dalfsen. Info: Veteranen Contact Dalfsen, Th. Klein, tel: 06-51365466, e-mail: veteranencontact. dalfsen@gmail.com.


6H08 Dodenherdenking Nationaal Indië-monument 1945-1962. Datum: 3 september 2016. Locatie: stadspark Hattem te Roermond. Info: Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, Postbus 1302, 6040 KH Roermond, tel: 06-55328306, e-mail: secretariaat@nim- roermond.nl, website: www.nim-roermond.nl.


6H09 Herdenking Papoea’s die de Nederlandse strijd- krachten op Nieuw-Guinea in de jaren 1942-1962 actief ondersteunden. Datum: 29 september 2016. Locatie: monument voor de Papoea-strijders op landgoed Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding (vóór 10 sept): Jaap van Hensbergen, Ravelstraat 4, 6815 HB Arn- hem, e-mail: hensaradvies@ jaapvanhensbergen.nl. Na uw aanmelding (graag) ontvangt u nadere mededelingen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65