This page contains a Flash digital edition of a book.
Milieumaatschappij en het bestuur van de Vlaamse Oostkustpolder. Een op het oog complex gegeven om alle partijen op één lijn te krijgen. Daarbij zijn ook Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Werkgelegen- heid betrokken en de gemeente Sluis. Voor het inpassingsplan is de Rijkscoör- dinatieregeling van toepassing. Het Wa- terschap Scheldestromen is deelgenoot van het project door de aanleg en straks ook het beheer van de nieuwe primai- re waterkering samen met de Stichting Het Zeeuws Landschap en het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos.


ER ZIJN VERSCHILLEN IN WET- EN REGELGEVING TUSSEN DE VLAAMSE EN NEDERLANDSE OVERHEID


in breder perspectief te plaatsen want de mensen die daar nu mee bezig zijn, denk aan de autopilot van Tesla, zijn vooral mensen die hoog opgeleid zijn, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en gemiddeld verantwoord rijden. En dan zijn er grote verschillen tussen snel- wegen en stedelijke gebieden.”


Steden zijn nog een te grote horde voor zelfrijdende auto’s?


Complexer dan het lijkt Toch toont gedeputeerde Schönknecht zich zeer positief over de samenwer- king die tot stand is gekomen. “Voor de buitenwereld oogt deze constructie waarschijnlijk complexer dan in werke- lijkheid het geval is, maar vergeet niet dat wij al decennia lang samenwerken met onze buren. We werken samen in


“In stedelijk gebied is veel meer inter- actie en de onvoorspelbaarheid is veel groter. Daar hebben mensen liever ook zelf controle over hun voertuig. Ook daar speelt vertrouwen weer een be- langrijke rol. In een stedelijke omgeving is inschattingsvermogen van belang en de techniek is nog niet zo ver dat we die in de stad voldoende vertrouwen. Uit- eindelijk denk ik wel dat de sensoren in zelfrijdende voertuigen zo intelligent worden dat die de menselijke perfor- mance benaderen.”


de Vlaams Nederlandse Schelde Com- missie (VNSC) en de Schelderaad en we zijn nu ook gezamenlijk bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van het tweede grote grensoverschrij- dende project waarbij straks de Hedwi- gepolder, samen met de Prosperpolder en het Verdronken Land van Saeftinghe één geheel gaat vormen onder de naam Grenspark Groot Saeftinghe.”


Op snelwegen wordt al druk geëxperimenteerd?


Maar helemaal zonder slag of stoot ver- loopt die samenwerking nou ook weer niet, vervolgt Schönknecht. “Natuurlijk is er een bepaalde complexiteit. Ener- zijds zijn dat de verschillen in wet- en regelgeving en anderzijds is er natuurlijk ook een cultuurverschil. We praten min of meer ook een andere taal, de manier waarop we dingen vertellen is anders, maar we hebben er gezamenlijk ruim de


“De ontwikkelingen gaan snel. In delen van snelwegen in Zweden en Groot-Brit- tannië loopt het project Drive Me waar honderd mensen met een geautomati- seerd systeem rijden. In Londen bijvoor- beeld op delen van de ringweg. Daar kunnen we veel van leren voor de toe- komst. Zo is het al mogelijk dat als de bestuurder bijvoorbeeld in slaap valt, dat de auto zelf een veilige plek langs de kant van de weg kiest om te stoppen. Dat kan de veiligheid in het verkeer sterk verbeteren. Maar daar zijn ook aanpas- singen in de infrastructuur voor nodig.”


Wat voor aanpassingen zijn dat? “Het hangt een beetje van de bestaan- de situatie af en het beleid dat gevoerd wordt. In Engeland bijvoorbeeld wordt er voor gepleit om alle rijstroken permanent open te stellen voor het verkeer. Dit met de bedoeling om automobilisten zoveel mogelijk ruimte te geven en fi les te voor-


tijd voor genomen en van begin af aan ook extra geïnvesteerd in een goed lo- pend communicatieproces. Dat werpt nu absoluut zijn vruchten af en de sa- menwerking verloopt voortreffelijk.”


Samenwerking geborgd Voor Het Zwin is een speciale begelei- dingsgroep ingesteld die de projectlei- der adviseert over de uitvoering. De le- den van die begeleidingsgroep nemen niet deel aan de bouwvergadering die wekelijks plaatsvindt, maar kunnen wel punten inbrengen voorafgaand aan een bouwvergadering daarin deelnemende partijen. Op die manier wordt ook voor de toekomstige beheerders een goede uitvoering geborgd.


komen. Maar er is dan geen ruimte voor een zelfrijdende auto om te stoppen als een bestuurder in slaap valt. Dat zijn aan- passingen aan het wegensysteem of het beleid waarmee rekening gehouden moet worden. Het is maar één voorbeeld. Voor de sensoren van de voertuigen moet de belijning op de weg ook honderd pro- cent betrouwbaar zijn. En de technische middelen om zelfrijdende auto’s zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Daar doen we nu ook onderzoek naar.”


Op wat voor manier? “Onlangs zijn we in breed verband van kennisinstellingen, overheden en markt- partijen begonnen met het project UK CITE (UK Connected Intelligent Transport Envi- ronment). Daarin stellen we de vraag wat nodig is om bestuurders goed te informe- ren en hoe we dat het beste kunnen doen. Het gaat dan niet alleen om veiligheid maar ook om de snelste route bijvoorbeeld. Het informeren van voertuigen met data is ook een opmaat naar zelfrijdende auto’s.”


ipv Delft


ontwerpt engineert realiseert


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


ipv Delft creatieve ingenieurs


varianten- en kostenstudies | analyses | visualisaties ontwerpprojecten | design & construct | engineering RAW-bestekken | bestekstekeningen | projectmanagement


bel voor meer informatie ir Gerhard Nijenhuis: 015 750 25 75


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


Nr.7 - 2016 OTAR Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TARO Nr.6 - 2016TAR 53 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56