This page contains a Flash digital edition of a book.
DE PROVINCIE BESLOOT DE AANLEG TE COMBINEREN MET EEN KWALITEITSIMPULS VOOR DE HELE OMGEVING


Kwaliteitsimpuls De provincie Fryslân besloot daarop de aanleg van het tracé te combineren met een kwaliteitsimpuls voor de hele om- geving. Daartoe werden de bewoners, gemeentebesturen en tal van organi- saties als Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea bijeengebracht om te luisteren naar hun wensen en ideeën. Dat resulteerde vervolgens in de oprichting van een Gebiedsontwik- kelingscommissie (GOC) die in 2010 een gezamenlijke visie presenteerde voor het ruim 7000 ha grote gebied dat in het jaar erop via een Provinciaal In- passingsplan (PIP) een officiële status kreeg. Begin 2014 werd met de aanleg van de weg begonnen, terwijl al eerder was gestart met verschillende gebieds- ontwikkelingsprojecten. De totale kos- ten bedragen rond de 380 miljoen euro. Een deel daarvan was al eerder gereser- veerd vanuit het stimuleringsfonds voor de drie noordelijke provincies.


Ecologische Hoofdstructuur Er is volgens projectmanager Blok lang gestudeerd op de wijze waarop de nieu- we weg het best kon worden aange- legd; zoveel mogelijk om de dorpsker- nen heen en zonder al te veel schade


aan te richten aan het landschap. Dit resulteerde in het Voorkeursbesluit van 2006. Daarbij was extra aandacht nodig voor de twee hoofdaders van de Ecolo- gische Hoofdstructuur (EHS), de Natura 2000 gebieden Alde Feanen en Grutte Wielen, die het tracé doorkruisen.


Opsplitsing tracé Hoewel oorspronkelijk nog het idee be- stond om aanleg van de nieuwe weg met één contract in de markt te zetten, heeft de provincie Fryslân er uiteinde- lijk voor gekozen het tracé in drie deel- gebieden - Noord, Midden en Zuid - op te splitsen. Dat lag volgens Blok en De Jong ook het meest voor de hand. “Om- dat de vele deelprojecten, die met de landschappelijke inpassing gepaard gin- gen, zoveel mogelijk synchroon moes- ten lopen met de werkzaamheden aan het nieuwe tracé, was dat zowel voor het management als de betrokken pro- jectleiders de meest werkzame optie. Om die onderlinge samenhang van alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is toen ook be- sloten de verschillende contracten in die deelgebieden gefaseerd op de markt te brengen nadat de marktpartijen tijdens een marktconsultatieronde in 2013 op de hoogte waren gebracht hoe de pro- vincie het totale project dacht te gaan contracteren.”


Nr.7 - 2016 OTAR O Nr.7 - 2016TAR 19


Foto’s: Bouwfotografe.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56