This page contains a Flash digital edition of a book.
Toegangspoort tot het centrum


Bartenbrug brengt Den Bosch weer samen


In Den Bosch is eind augustus de nieuwe Bar- tenbrug over de rivier de Aa in gebruik geno- men. Ipv Delft ontwierp de verkeersbrug op de fundamenten van een niet afgebouwde brug. De nieuwe brug is binnen budget in zeven maanden tijd gerealiseerd en ging twee maan- den eerder open dan gepland. Tekst: ir Christa van den Berg


T 38


ien jaar geleden schreef de gemeente Den Bosch een ontwerpprijsvraag uit voor een nieuwe brug. Tijdens de uitvoering van het gekozen ontwerp werd de bouw destijds gestaakt wegens scheurvorming en herhaaldelijke kostenoverschrijdingen. Jarenlang zorgde het project voor po- litieke onrust; er moest zelfs een wethouder het veld ruimen. In juni 2015 startte de gemeente de aanbiedingsfase voor een


Nr.7 - 2016 OTAR


nieuw uitgeschreven onderhandse Design & Construct uit- vraag. Uit de vier inzendingen werd het ontwerp van ipv Delft gekozen. Dit ontwerp kwam tot stand in nauwe samenwerking met aannemer Mobilis.


Uitgangspunten


De nieuwe brug over de Aa is ontworpen met een aantal uit- gangspunten als basis. Zo was het uit kostenoogpunt nood- zakelijk de bestaande fundering zoveel mogelijk in tact te la- ten en te benutten. Daarnaast was het uitvoeringsbudget van 2,4 miljoen heilig, mede gezien het feit dat de hele voorge- schiedenis de gemeente al miljoenen gekost had. Qua vorm- geving stond de ontwerpers vooral een ingetogen brug voor ogen die zou passen bij de karakters van zowel de binnenstad als de Graafsewijk.


De 40 meter lange brug ligt op de overgang tussen de his- torische binnenstad en de Graafsewijk en vormt een belang- rijke toegangspoort tot het centrum. In het ontwerp is zowel deze toegangsfunctie als het verschil tussen de gebieden aan weerszijden van de brug zichtbaar gemaakt. Zo landt de brug aan de ene zijde aan op een groen talud, terwijl aan de cen- trumzijde is gekozen voor een gemetseld landhoofd dat over- gaat in een halfhoge borstwering die doorloopt op de kade.


Foto’s: ipv Delft.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56