This page contains a Flash digital edition of a book.
ben deze gemeenten plannen gemaakt om de kwaliteit van de leefomgeving in de dorpskernen te verbeteren.


Kunstwerken middengebied Wie de plankaart van de regio bekijkt, ziet een enorme hoeveelheid aan maat- regelen die met de realisering van De Centrale As zijn meegenomen, zoals fiets- en wandelroutes, ruiterpaden en waterrecreatie, natuurontwikkeling, fau- napassages, hop-overs voor vleermui- zen, verkeersveiligheidsmaatregelen, landbouw en kavelruil en herstel van singels en houtwallen.


Het meest in het oog springend zijn de kunstwerken die in het middenge- bied zijn gerealiseerd. Naast twee nieu- we doorgangen onder het spoor tus- sen Feanwâlden en Hurdegaryp is dat bijvoorbeeld een 150 meter lange brug bij Falom waar de faunapassage De Fa- lomsterleijen ligt. Deze maakt deel uit van de Ecologische hoofdstructuur en verbindt de natuurgebieden Alde Fean- nen, Grutte Wielen en Lauwersmeer met elkaar. De brug gaat hier overheen, zo- dat dieren hun weg kunnen vervolgen. De natuur is in dit gebied ook verder uit- gebreid, onder andere met de aanleg van een slenk.


Kanaalzone Burgum Verreweg de meest ingrijpende werk- zaamheden hebben plaatsgevonden rond de kanaalzone bij Burgum. De vaarweg van het Prinses Margrietkanaal is de afgelopen jaren dieper en breder gemaakt als onderdeel van het project Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, ook met de bouw van een nieuwe brug bij Bur- gum. De nieuwe toerit naar deze brug is een 130 meter op palen gebouwde weg waardoor extra ruimte ontstaat voor de flora en fauna. Ook langs de oevers van het kanaal zijn brede plas-dras bermen aangelegd die de ecologie van het ge- bied aanzienlijk versterken.


Draagvlak bevolking


Het doorgaande verkeer wordt ten wes- ten van Burgum omgeleid en kruist het kanaal via een groot aquaduct waarvan de toe- en afrit al ver voor het kunst- werk onder het maaiveld verdwijnt om de omgeving van Burgum zowel visueel als wat verkeerslawaai betreft zo min mogelijk te belasten.


Afgelopen september was er bij het aquaduct een groot openluchttheater, waarbij net als elders langs het tracé, veel festiviteiten plaatsvonden die het draagvlak van bevolking met De Centra- le As laten zien. Ook bij officiële opening van De Centrale As op 7 oktober waren er veel lokale activiteiten. De verwach-


ting is dat met het gereedkomen van De Centrale As de economie en werkgele- genheid binnen de regio zich de komen- de jaren zal gaan versterken. In ieder geval is de reistijd tussen Dokkum en de N31 nu met vijftien minuten ingekort.


Meer Informatie: www.decentraleas.nl Nr.7 - 2016 OTAR


O Nr.7 - 2016TAR 21


ZOLANG JE BEMALING, BEMONSTERING EN MONITORING GOED VOOR ELKAAR HEBT, HEB JE WEINIG OF GEEN PROBLEMEN


Henk Blok (l) en Peter de Jong


Foto: Aerovisio Luchtfotografie


Foto: O. Lammers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56