This page contains a Flash digital edition of a book.
De Centrale As - Noordoost-Fryslân


Landschappelijke inpassing N356


Op 7 oktober is een 22 km lange nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten offi cieel in gebruik genomen. Deze verbinding - De Centrale As - is een belangrijke ontsluiting voor het gebied en de dorpen daarbinnen. Veel aandacht is geschonken aan de leef- baarheid, landschappelijke inpassing, versterking van de na- tuurwaarden, landbouw en cultuurhistorie. Tekst: Olav Lammers


L


uchtfoto’s van de werkzaam- heden die in het informatiecen- trum bij Burgum hangen, bie-


den op het eerste oog de indruk dat het landschap van de Noordelijke Frie- se Wouden, volledig overhoop is ge- haald. Maar dat is van tijdelijke aard ge- weest. Alles is gedaan om verstoring van de omgeving zo gering mogelijk te laten zijn. Vrijwel overal langs de route is de omgeving in overleg met alle be- trokken partijen er alleen maar op voor- uit gegaan. “Dat is de belangrijkste re- den waarom voor dit project van begin af aan een groot draagvlak heeft be- staan onder de inwoners en dat wij de werkzaamheden vrijwel geheel volgens planning en op tijd hebben kunnen uit- voeren”, vertellen Henk Blok, project-


18 Nr.7 - 2016 OTAR


manager Realisatie van ‘De Centrale As & Drachtsterweg’ en Peter de Jong, senior projectleider/adviseur Complexe Infraprojecten van de Provincie Fryslân.


Lokale oriëntatie De bewoners van Noordoost-Fryslân zijn door de geschiedenis heen voor- al lokaal georiënteerd geweest, met de nadruk op kleinschalige landbouw en handel. Vóór de komst van het spoor en gemotoriseerd transport, waren de dorpjes en boerderijen voornamelijk via het water en zandweggetjes met el- kaar verbonden. Later ontwikkelde zich een kleinschalig wegennet waarvan de route dwars door de dorpskernen liep. Eind vorige eeuw werd al duidelijk dat als het gebied zich verder wilde ont-


wikkelen, een goede aansluiting op het Rijkswegennet noodzakelijk was. Trans- portbedrijven in het noordelijk gelegen Dokkum waren grotendeels al vertrok- ken omdat zij door de slechte verbindin- gen geen economische vooruitzichten meer hadden. Maar ook het toenemen- de woon-werk verkeer met andere de- len van Fryslân, de lange reistijden, de overlast voor de dorpskernen en de in- gezette vergrijzing noopten de provin- cie Fryslân tot actie. Doel was de regio in zuidelijke richting te laten aansluiten op de N31 (de Wâldwei, die als eerste in Nederland 15 jaar geleden onder een DBFM-contract is aangelegd) die bij Drachten aansluit op de A7 richting Gro- ningen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56