This page contains a Flash digital edition of a book.
Vele tientallen contracten “Die onderlinge afstemming was een behoorlijke klus”, vervolgen Blok en De Jong. “Alleen al vanwege de vele tien- tallen dossiers kabels en leidingen die in orde moesten worden gemaakt. Wij hebben daarbij echter de volledige me- dewerking van onder andere Gasunie en Vitens mogen ervaren. Dat geldt ook voor aannemer Heijmans, die in 2012 het eerste contract ’Noord-2’ al was ge- gund, maar bereid en in staat was de daadwerkelijke uitvoering op te schor- ten tot het voorjaar van 2014. Op dat moment was ook het vergunningen- traject grotendeels doorlopen en had- den wij het voor elkaar gekregen de cir- ca 150 vastgoeddossiers vrijwel geheel tot een minnelijke oplossing te bren- gen. Sindsdien is de uitvoering van vrij- wel alle werkzaamheden relatief gemak- kelijk verlopen en binnen het tijdsframe gebleven.”


Uiteindelijk zijn voor de aanleg van het wegtracé een tiental UAV-GC contrac- ten afgesloten en daarnaast een hon- derdtal kleinere contracten voor projec- ten als kavelherstel, waterhuishouding, fietspaden en kleinere kunstwerken.


20 Nr.7 - 2016 OTAR


Deze deelprojecten zijn, overeen- komstig de wens van de provincie, zoveel mogelijk ondergebracht bij lokale aannemers.


Geologische omstandigheden De uitvoering en techniek van de werk- zaamheden voor het nieuwe tracé be- tekende volgens Blok en De Jong een behoorlijke uitdaging: “Vooral geolo- gisch gezien, omdat de bodem hier van zuid naar noord overgaat van hoog ge- legen zandgronden naar zeeklei richting Dokkum. Ook hebben we veel te maken met lage heuveltjes in het landschap, zoals pingo’s, die een andere benade- ring vereisen. De zandgronden lenen zich vrij goed voor normale wegenbouw. Maar zodra je de diepte ingaat, merk je dat het lastig wordt en krijgt de bo- dem een andere structuur die zich vaak pas tijdens de werkzaamheden open- baart en gepaard gaat met tamelijk on- voorspelbare grondwaterstromen. Het zand hier is vreselijk waterdoorlatend, maar aan de andere kant zo stabiel dat bij wateronttrekking de pakking van het zand dusdanig is dat het geen invloed heeft op restzakkingen. Zolang je bema- ling, bemonstering en monitoring ech-


ter goed voor elkaar hebt, heb je wei- nig of geen problemen. Opmerkelijk te vermelden is misschien wel dat de vele verdiepte liggingen in het tracé allemaal in ‘het droge’ zijn aangelegd.”


Kansen leefbaarheid dorpskernen De Centrale As is uitgevoerd als een dubbelbaans autoweg waarop een maximale snelheid van 100 kilometer per uur is toegestaan. Ook de rondwe- gen Hurdegaryp en Garyp maken deel uit van het project en zijn aangelegd als een enkelbaans autoweg met een groe- ne streep in het midden. Met de realisa- tie van De Centrale As en daarmee het wegvallen van het doorgaande verkeer dat jarenlang de veiligheid en leefbaar- heid in de dorpskernen aantastte, ont- stonden nieuwe kansen voor dorpen als Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâl- den, De Falom en Damwâld. Samen met dorpsbewoners en ondernemers heb-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56