This page contains a Flash digital edition of a book.
ace wordt toegepast, wordt de g bij de weggebruiker zelf gelegd. ng.


beleidsmedewerker fysieke en sociale toegankelijkheid bij Cliëntenbelang Amsterdam


BART WEGGEMAN


Maar mensen met een beperking blij- ken veel moeite te hebben met dit concept.


“Sinds eind 2015 is een klein gedeelte aan de IJ-zijde van het Centraal Stati- on in Amsterdam ingericht als Shared Space voor (brom)fi etsers en voetgan- gers. Hierdoor wordt een beroep ge- daan op de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers, in plaats van regels en verkeersborden. Wij vinden het voor verkeersdeelnemers met een beperking, en ook voor ouderen en klei- ne kinderen geen goede oplossing.Het idee achter Shared Space - rekening houden met elkaar - klinkt sympathiek, maar gaat eraan voorbij dat niet ieder- een dat kan, ervan uitgaande dat ieder- een die het wel kan, zich ook ernaar ge- draagt.”


“Blinden en slechtzienden kunnen niet waarnemen wat andere verkeersdeel- nemers (gaan) doen, niet communiceren en niet anticiperen. Ook biedt de inrich- ting van de openbare ruimte daarvoor nauwelijks aanknopingspunten. Maar ook mensen die slecht ter been zijn - die daardoor langzamer zijn en meer tijd nodig hebben - slechthorenden en do- ven (kunnen niet reageren op een fi ets- bel), kinderen, mensen met een verstan- delijke beperking, soms ook autisme, missen de duidelijke structuur die een trottoir, fietspad, zebra et cetera wel


biedt, maar bij Shared Space niet aan- wezig is.”


“In het algemeen wordt in grote steden het gedrag van fietsers door mensen met een beperking als een probleem er- varen: niet stoppen voor een zebra, over het trottoir of de zebra fietsen. Waar- om zouden deze verkeersdeelnemers bij een Shared-Space-inrichting opeens wel rekening houden met kwetsbare voetgangers?”


“De IJ-zijde van het CS in Amsterdam is een knooppunt van de fi ets- en voet- paden bij de aanlegplaats van de pon- ten. Met 39.000 gebruikers per werkdag is deze plek mijns inziens niet vergelijk- baar met Shared Space in kleinere ker- nen. Gemeente Amsterdam geeft toe dat het een ‘bij gebrek aan beter’ op- lossing is, die lijkt te werken, omdat het bijzonder is. Als het vaker wordt toege- past, zou gewenning optreden, wordt beweerd.”


“In Den Haag zijn Het Spui en de Gro- te Marktstraat volgens Shared Space- principes ingericht. Geleidehondenei- genaren voelen zich niet veilig op deze locaties. KNGF-geleidehonden heeft la- ten weten hierover bezorgd te zijn. Onze zusterorganisatie Voorall heeft vorig jaar een expertmeeting gewijd aan het pro- bleem dat blinden en slechtzienden niet veilig de tramhaltes konden bereiken omdat ze geen oriëntatiepunten heb-


CONTRA


ben, en geleide-lijnen in Shared Space in principe niet toegepast worden. In een Shared Space-omgeving liggen on- gelukken om de hoek; zeker op plekken waar het druk is en mensen haast heb- ben.”


“Kortom: voor de mindervalide wegge- bruikers biedt Shared Space geen vei- lige oplossing. Er is geen zicht op ver- mijdingsgedrag. Het kan toch niet de bedoeling zijn van een ontwerp dat groepen weggebruikers niet meer op de locatie komen. Laten gemeenten, ste- denbouwkundigen en verantwoordelij- ken in de infrastructuur zich ervan be- wust zijn dat gehandicapten het recht hebben om gewoon mee te kunnen doen, ook in het verkeer, en zich niet blindstaren op de vermeende voordelen van Shared Space.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.7 - 2016 OTAR


O Nr.7 - 2016TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56