This page contains a Flash digital edition of a book.
Stelling: In situaties waar Shared Spa verantwoording van het verkeersgedrag


Er zijn geen opgelegde regels of bebordin


Senior adviseur Mobiliteit en infrastructuur bij Sweco


HENK HOEKSTRA PRO Tekst: Edith Andriesse


Shared space is een concept waarbij de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving centraal staat. Bor- den, verkeerslichten en stoepranden ontbreken. Verkeersdeelnemer wor- den zo aangesproken op eigen ver- antwoordelijkheid en inzicht.


“Sociaal verkeersgedrag speelt bij Sha- red Space een belangrijke rol. Respect is daarbij een belangrijke zaak. In geval van regen zal een automobilist bijvoor- beeld eerder voorrang aan fietsers of voetgangers geven. Scheiding van ver- keerssoorten, verkeerslichten en ande- re verkeersmaatregelen gaan ten koste van dergelijk spontaan respectvol ge- drag.”


“Met Shared Space wil je de verschil- lende functies van de openbare ruimte zo goed mogelijk in een ontwerp betrek- ken. Het gaat doorgaans om meer dan


40 Nr.7 - 2016 OTAR


het afwikkelen van verkeer. Naast het voordeel dat de openbare ruimte mooi- er wordt, bied je een betere ruimtelijke kwaliteit, passend bij de identiteit van de plek.Naar mijn mening kan Shared Space ook op drukke locaties toege- past worden. Haren Centrum is hier een mooi voorbeeld van. Ondanks dat het er druk is, ook met autoverkeer, zie je een goed samenspel van weggebruikers.”


“Met name projecten in Noord-Neder- land, zijn internationaal omarmd. Aan- gezien het kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden zit, wordt vaak de toe- passing in Friese locaties door inter- nationale stedenbouw- en verkeers- kundigen bezocht. De kennis die we in Nederland hebben, wordt goed uitge- vent. Een grootschalig voorbeeld is te vinden in Exhibition Road in Kensing- ton.Uiteraard moet je bij gebiedsontwik- keling, waar Shared Space zal worden toegepast, het proces goed aankleden. Het vergt bestuurlijke durf en vooral ook toewijding. Communicatie en voorlich- ting is hierbij heel belangrijk. De gebrui- kers van de locatie moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij het ont- werpproces.”


“Ondanks het feit dat sommigen zich minder veilig voelen, blijkt uit statis- tieken dat er bij Shared Space minder ongelukken gebeuren dan bij ortho- doxe inrichtingen. Een volgens Sha- red Space ingerichte ruimte vraagt om


meer bewustzijn van de gebruiker. Hier- aan koppelt de gebruiker een verhoogd waargenomen risico. Om dit te compen- seren neemt de gebruiker zelf minder ri- sico bij het doorkruisen van de ruimte. Deze theorie, de Constant Risico Theo- rie, is een belangrijke pijler van de Sha- red Space-gedachte: er moet bij weg- gebruikers een vorm van alertheid zijn.”


“De protesten van belangenorganisaties van mensen met een beperking zijn mij bekend. De geleiding voor slechtzien- den gaan immers veelal verloren bij toe- passingen van Shared Space. Uiteraard is het belangrijk om ook met deze groe- pen bij het ontwerp rekening te houden en zo mogelijk in overleg te treden. Je moet als ontwerper beseffen wat deze groepen nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van natuurlijke gidslijnen. Soms kan het dan nodig blijken om bijvoor- beeld toch een zebrapad toe te pas- sen.”


“Nogmaals, ik ben een warm voorstan- der van Shared Space, maar de loca- tie moet zich er wel voor lenen en je moet het niet geforceerd willen doorzet- ten. Shared Space is een middel, geen doel op zich. Te veel concessies aan het concept doen, kan niet. Anders heeft het geen zin zo’n locatie aan te pakken, dan kan je het beter bij de meer traditio- nele oplossingen houden.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56