This page contains a Flash digital edition of a book.
Verantwoord proces


IJsselstijn: “Om omwonenden en het scheepvaart- en wegverkeer zo min mo- gelijk te hinderen, hebben we aannemer Ooms een aantal voorwaarden meege- geven om de Koninginnensluis te reno- veren. Dit betekent voor hen dat de re- novatiewerkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd moeten worden en wel voor aanvang van het re- creatieseizoen. Dit seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Ooms Construction kan daardoor niet langer dan 56 dagen stremmen. Daarbij houdt Ooms Con- struction ook rekening met de evene- menten die jaarlijks van de Koningin- nensluis gebruik maken, zoals Vreeswijk bij Kaarslicht.”


Start recreatieseizoen


Jeannet Koomans, omgevingsmanager bij Ooms Construction: “Alle voorberei- dingen, zoals het onderzoek en de bo- menkap, vonden vorig jaar plaats. Ook hielden we Lean planningssessies met onderaannemers en vertegenwoordi- gers van de omgeving o.a. het wijk- platform en de Willem-Alexanderschool en contactpersonen van de gemeente (groen en verkeer). Door deze voorbe- reiding konden we begin januari star-


40 Nr.2 - 2015 OTAR


ten met de uitvoering. Dit proberen we te realiseren in drie maanden tijd. Na deze periode voeren we onder meer nog schilderwerk uit. Naar verwachting is de sluis in mei weer volledig en vei- lig in gebruik. Voor het vaarverkeer is de sluis vanaf de start van het recreatiesei- zoen op 1 april alweer te gebruiken. Om te voldoen aan de door Rijkswaterstaat gestelde eisen, om het verkeer mini- maal te hinderen bij de renovatie van de bruggen, is ervoor gekozen om de Wil- helminabrug in zijn geheel eruit te halen en elders te renoveren. Op de plek van de Wilhelminabrug hebben we een tijde- lijke brug geplaatst, waardoor het open- baar vervoer zo min mogelijk, slechts twee weekenden, gehinderd wordt.”


Rekening houden met Koomans legt verder nog uit, het ook van belang te vinden om op alle moge- lijke manieren rekening te houden met de omgeving. Zo worden werkzaamhe- den die geluid produceren, voor zover mogelijk, overdag uitgevoerd en wordt in verband met de fourageerroute voor vleermuizen vleermuisvriendelijke ver- lichting gebruikt. Voor de omwonen- den van de Koninginnensluis zijn tijde- lijke parkeerplaatsen ingericht langs de


Handelskade, en op aanvraag worden rondleidingen georganiseerd met bewo- ners. Ook is voor de uitvoering, het par- keren, de opslag en het plaatsen van de keten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het terrein aan de onbebouwde westzijde van de sluis. Verder wordt, in verband met veiligheid, het gehele werkterrein rond de sluis afgeschermd met hekken. Koomans: “Soms loopt de planning echter niet helemaal vol- gens inschattingen en worden we door weersomstandigheden of tegenvallen- de resultaten ingehaald. Dit zorgt ervoor dat we ook weleens buiten de afgespro- ken tijdstippen werken, maar wel zoveel mogelijk binnen de Algemene Plaatse- lijke Verordening (APV). Indien dat echt niet lukt, vragen wij een ontheffing aan.”


Omgevingscommunicatie Omwonenden en andere betrokkenen worden geïnformeerd door onder meer informatiebijeenkomsten die Rijkswa- terstaat en Ooms Construction verzor- gen. Ook de nieuwsbrief van de nabij- gelegen Willem-Alexanderschool en het inzetten van wijkkrant De Beuge- laer, bewonersbrieven, mail en social media helpen mee om de omgeving zo goed mogelijk van informatie te voor-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48