This page contains a Flash digital edition of a book.
Steenwol als basis voor regenwater watermanagement


Vulkanisch gesteente bij wateroverlast of verdroging


Steenwol, dat is gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, blijkt heel geschikt als duurza- me oplossing ter voorkoming van wateroverlast en tegen verdroging van gronden. Het jonge Nederlandse bedrijf Hydrorock International, dat het op de markt brengt, noemt het een een- voudige, ecologisch verantwoorde manier om wateroverlastproblemen op te lossen en verdro- ging van gronden te voorkomen.


S


teenwol wordt vooral gebruikt in de glastuinbouw voor de teelt van bij- voorbeeld tomaten, paprika’s of ro- zen. Maar het kan ook voor andere doel- einden worden gebruikt. Zo ontwikkelt Hydrorock International infi ltratieblokken op basis van steenwol, die ondergronds geplaatst worden om overtollig regen- en oppervlaktewater te absorberen, te infi l- treren en te draineren. Richard Dirne, is innovator en mede-eigenaar van het be- drijf: “Door het 100% natuurlijke materiaal steenwol te gebruiken, biedt Hydrorock diverse ecologisch verantwoorde oplos- singen voor het afkoppelen van hemelwa- ter, het voorkomen van wateroverlast in steden, landelijke gebieden en sport- en recreatieterreinen. Maar het kan ook ver- droging van landbouw- en natuurgronden voorkomen door het bufferen en irrigeren van oppervlakte- en hemelwater.”


32 Nr.2 - 2015 OTAR


100 procent natuurlijk De infi ltratieblokken bestaan uit blokken steenwol omhuld met een membraan van fi lterdoek. Steenwol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt. “Een natuurlijk en supersterk materiaal dat bestand is tegen erosie door plant- en boomwortels. Instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-, in- fi ltratie- of drainagefunctie decennialang in tact blijft. Het op katoen gebaseerde membraan van fi lterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterk- te en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem.”


Ontlasting van het riool Dirne vindt dat Hydrorock goed inzet- baar is voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Hiervoor moet het watersysteem vanaf 2015 ecologisch, kwantitatief en


ruimtelijk op orde zijn. “Gemeenten zoe- ken oplossingen om wateroverlast op straat, bij huizen en tuinen te voorko- men. Waterschappen streven naar kwa- liteitsverbetering van het oppervlakte- water door minder riool overstorten bij hevige neerslag. Het is beleid om de af- koppeling van hemelwaterafvoeren van daken en verharde oppervlakken te sti- muleren ter ontlasting van het riool. Onze infi ltratieblokken zijn doelmatige oplossingen om bij te dragen aan deze vraagstukken.”


94 procent van het volume De Hydrorock infiltratieblokken kun- nen 94% van hun volume infi ltreren en draineren. Een blok van 360 liter kan dus circa 340 liter overtollig water ab- sorberen. “Grondwater wordt zo op natuurlijke wijze aangevuld en behou-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48