This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 2-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers,


Joost Zonneveld. Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Laatste kanaal?


Deze maand is het Maxima-kanaal geopend. Een nieuwe vaarweg van 9 kilometer ten oosten van ’s-Hertogenbosch, als verbindingsvaart tussen de Maas en de Zuid-Willemsvaart. Met de komst van dit kanaal is de bereikbaarheid van Brabant over water verbeterd en weer iets duurzamer geworden. De bouwcombinatie WillemsUnie, een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en oeverwerken, tekende om deze nieuwe waterweg mooi in te passen en aan te laten sluiten op bestaande infrastructuur.


OTAR Digitaal


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


Maar hoeveel kanalen van deze grootte zullen er nog bijkomen in Nederland? Heel erg veel zullen dat er zeker niet zijn. De nadruk in onze sector komt steeds meer te liggen op innovatie en onderhoud, maar ook op aanpassing aan nieuwe normen. U ziet dat ook wanneer u deze editie van Otar doorbladert. Misschien klinkt dat in eerste instantie minder spannend dan de aanleg van een heel nieuw stuk infra, maar dat is het in mijn ogen zeker niet. We schrijven in dit nummer bijvoorbeeld over het klaarmaken van het wegennet voor de zelfsturende auto. Volgens de experts die in dit nummer aan het woord komen, is het niet meer de vraag of maar wanneer we massaal in zelfsturende auto’s zullen gaan rijden. Een prachtige innovatie waardoor er meer auto’s op een weg kunnen rijden, maar waar wegen wel voor moeten worden aangepast.


2 2015


jaargang 96 www.otar.nl


Ook qua onderhoud belichten we deze keer mooie onderwerpen, zoals kathodische bescherming. Een innovatie die heel succesvol voor kunstwerken en viaducten blijkt. Een ander prachtig voorbeeld van vernieuwing vind ik de dijkstabilisator; een nieuwe uitvinding waarmee dijken snel, relatief goedkoop en zonder overlast voor omwonenden versterkt kunnen worden. Het zijn voorbeelden die het creatieve en innovatieve karakter van de GWW laten zien. En die aantonen, dat ook wanneer de aanleg van kanalen in ons land stagneert er nog voldoende andere uitdagingen zijn.


RICHARD JORISSEN, HWBP ‘Markt hard nodig voor 2000 km dijkversterking’


Koninginnesluis RENOVATIE VAN EEN MONUMENT


KB IN PROJECT LIGGERKOPPEN


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 3


Zolang de sector zich zo blijft vernieuwen en blijft aanpassen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, hebben wij zeker genoeg stof tot schrijven!


redactioneel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48