This page contains a Flash digital edition of a book.
Ruim 25 jaar KB van beton en een recente doorbraak


KB in Nederland


In Nederland bestaat al ruim 25 jaar ervaring met kathodische bescherming (KB) van wa- pening in beton. Over de jaren is gebleken dat dit een betrouwbare methode is die corrosie stopt, mits voldoende aandacht aan ontwerp, uitvoering en onderhoud wordt besteed. Re- cent is KB toegepast op ruim 30 snelwegviaducten. Aan de techniek van KB en de toepas- sing op voorgespannen liggers wordt elders in dit nummer aandacht besteed. Hier beperk ik me tot de geschiedenis van de methode en wat overwegingen bij het liggerkoppenproject. Tekst: Rob Polder, TNO & TUDelft


E


ind jaren ‘80 kwam KB overwaai- en uit de VS, waar zeer veel cor- rosie optrad in bruggen en via-


ducten. Een klein groepje bedrijven en adviseurs pakte de toepassing op in de jaren van 1987 (eerste project) tot 1995, de pioniersfase. In totaal 16 construc- ties werden voorzien van KB, waaron- der één viaduct. De grootste toepassing was op prefab elementen met inge- mengd chloride (vrijwel uniek in de we- reld). Betrokkenen brachten hun erva- ringen in, waaruit CUR Aanbeveling 45 (1996, KB van gewapend beton) voort- kwam, daarvóór was er geen regelge- ving.


De ontwikkelfase


De periode van 1996 tot 2004 noem ik de ontwikkelfase: de toepassing werd


16 Nr.2 - 2015 OTAR


breder (bruggen & viaducten, parkeer- garages, zwembaden, flats en indus- triële gebouwen). Het eerste geval van KB op een voorgespannen viaduct kwam tot stand met maatwerk, omdat daar geen regels voor waren. Om de veiligheid van de voorspanning te be- waken, werden speciale sensoren in- gebouwd. Slechts een strook van één meter breed hoefde van KB te worden voorzien. Beide aspecten spelen ook bij de liggerkoppen (zie verderop). Pas in 2000 kwam de Europese norm NEN- EN 12696 uit, die ook regels gaf voor voorgespannen beton en preventieve toepassing. Galvanische anodes (zink) verschenen rond 2000, waarbij geen stroombron nodig is. In totaal werden 79 constructies voorzien van KB (32 bruggen).


Gestage groei In de periode van 2005 tot heden is KB tot rijpheid gekomen. Opnieuw wer- den ervaringen gebundeld, onder ande- re met het opzetten van een database (laatste versie van eind 2010). Het tota- le aantal bedroeg eind 2010 150; waar- van 45 bruggen en viaducten en 105 gebouwen (fl ats, kantoren, parkeer- en industriële gebouwen). Een flink aan- tal heeft meer dan één KB-systeem. In 2011-2014 zijn er nog minstens 60 bij- gekomen, met naar schatting 45 brug- gen, een verdubbeling. Het aantal per jaar aangebrachte KB-systemen groei- de gestaag: van een of twee tot ruim 15 per jaar (zie fi guur op pagina 17). Ana- lyse van de database leerde ons ver- schillende zaken. Bijna een derde van de systemen werd niet onderhouden of


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48