This page contains a Flash digital edition of a book.
‘WIJ HEBBEN TECHNISCHE INNOVATIES NODIG OM TEMPOSTIJGING EN VERGROTING


VAN EFFICIENCY TE REALISEREN’


N


a jaren van voorbereiding pre- senteerde het kabinet op Prinsjesdag vorig jaar de defi - nitieve voorstellen voor deltabeslissin- gen waarmee Nederland ook de komen- de tientallen jaren beschermd moet zijn tegen overstromingen en watertekorten. Een nieuwe aanpak waarbij ook wordt ingezet op een waterrobuuste inrichting van ons land. Voor het eerst wordt een overstromingsrisicobenadering toege- past in het waterveiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat bij alle maatregelen er toch rekening moet worden gehouden met de kans op overstromingen én de gevolgen. Want 100 procent veiligheid bestaat niet en áls er een forse dijk- doorbraak plaatsvindt, is de kans groot dat er veel slachtoffers vallen en dat de maatschappelijke ontwrichting enorm is.


Gevolgen nieuwe normering In het nieuwe Deltaprogramma is vast-


gelegd dat de kans dat iemand in dit land komt te overlijden als gevolg van een overstroming maximaal 1:100.000 per jaar moet zijn. Om dat bescherming- sniveau te halen, worden nieuwe eisen gesteld aan de waterkeringen. Gebie- den waar veel slachtoffers kunnen val- len of waar grote economische schade kan optreden. krijgen een hoger be- schermingsniveau. “De gevolgen van deze plannen zijn veel groter dan je in eerste instantie misschien zou denken”, benadrukt Jorissen. “Wij hebben in Ne- derland in totaal zo’n 3700 km aan pri- maire waterkeringen. Als je de nieu- we normering daarop loslaat, zal rond de 2000 km van deze keringen moeten worden aangepakt. De waterschappen en Rijkswaterstaat gaan ervoor zorgen dat dit uiterlijk in 2050 is gerealiseerd.”


Dijkversterkingprojecten zijn al jaren aan de orde van de dag op basis van de


wettelijke veiligheidseisen en de regel- matige toetsingssystematiek die sinds 1996 wordt gehanteerd. Zo kwam uit de derde toetsingsronde die in 2011 is ge- houden naar voren dat ruim 700 km aan primaire keringen niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Ook 232 kunstwer- ken doorstonden de toets toen niet. Jo- rissen: “Die 700 km kunnen we natuur- lijk niet in één keer aanpakken. Daarom zijn de werkzaamheden verdeeld over 177 projecten, geprioriteerd op basis van urgentie.”


Zwaartepunt in rivierengebied Nu het nieuwe Deltaprogramma door het kabinet is gepresenteerd en de nieu- we veiligheidsnormen in 2017 van kracht worden, is binnen het HWBP (waarbin- nen Rijkswaterstaat en waterschappen beide voor 50% samenwerken) een in- schatting gemaakt van wat dat betekent voor het hele dijkversterkingprogramma


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48