This page contains a Flash digital edition of a book.
eveel bezuinigd op infrastructuur’


alsnog aan de bak. Mooi voor de sec- tor, maar dat had juist de afgelopen tijd gemoeten. Minister Schultz is een vak- vrouw, maar ik vind wel dat haar minis- terie veel te weinig doet. Ze passen op het huis, maar ondernemen te weinig en laten hun budget kaalplukken. Ik hoop dus dat de minister de komende tijd meer laat zien wat ze kan!”


“We leven in een druk en dichtbevolkt land. En hoewel ik natuurlijk echt wel wat te klagen heb, gaat er desondanks gelukkig ook heel veel goed. De veilig- heid op de weg neemt toe, en bijvoor- beeld op de A2 is het aantal fi les dras- tisch afgenomen. Maar we zijn ook een kritisch land; het kan dus altijd beter. Ik vind dat Nederland niet genoeg inves- teert in wegen, waterbouw, openbaar vervoer, de mainports en de luchtha- vens. Met name in het MIRT is veel te


veel bezuinigd. Veel bouwbedrijven zijn mede daardoor failliet gegaan. Zonde! Als er in plaats daarvan geïnvesteerd was, dan hadden die mensen échte ba- nen in plaats van banenplannen en wa- ren we als land voorbereid geweest op de groei van de economie. Op het ge- bied van duurzaamheid vind ik dat er winst valt te halen. Zeker als we luis- teren naar het bedrijfsleven als dat met ideeën komt. Dat loopt vaak mijlenver voor op de overheid, en is dan op zoek naar steun vanuit regelgeving. Het CDA is er voorstander van om knelpunten weg te nemen.”


“PPS vind ik prima. Kansen benutten is altijd goed. Het is wel een frustratie dat dat niet altijd lukt, omdat ondernemers terughoudend zijn met het aangaan van zo’n partnerschap. Als overheid moe- ten we betrouwbaar zijn in PPS-trajec-


TOK-Band en TOK-Staven


gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren


Voor een perfecte en duurzame waterdichte aansluiting van beton/staal en asfalt of tussen oud en nieuw asfalt.


Speciaal als een hogere verwerkingssnelheid gewenst is, kan gebruik gemaakt worden van de TOKOMAT®


-verwerkingsmachine.


ten, dat is belangrijk om PPS echt van de grond te krijgen.” “Vervoer te water zie ik als milieuvrien- delijk en het heeft Nederland ook veel gebracht. Het is wel een kwetsbare sector, die steun van de overheid no- dig heeft, bijvoorbeeld bij stakingen in het buitenland, of bij onderhoud van de sluizen. Daar moeten we dus als over- heid niet met onnodige belemmeringen komen, en ook in het buitenland onze stem laten horen. In Europa liggen ook op ander gebied, nogal wat infrastructu- rele uitdagingen. Met name in de lucht, dus op het Single European Sky (Ge- meenschappelijk Europees Luchtruim, red.), maar ook met grensoverschrij- dend openbaar vervoer moet beter sa- mengewerkt worden. Mensen, zeker in grensstreken, laten zich steeds minder leiden door staande grenzen. De infra- structuur moet daarop inspelen.”


www.imbemadenso.nl • T. 023 - 517 24 24


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 31


T


O K


- A S


FA L


T DI


CHTI


NGE


N


VOORKOM SCHADE!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48