This page contains a Flash digital edition of a book.
ter plaatse aangebrachte zonnecollectoren of, vanwege lokale omstandigheden, vanuit het elektriciteitsnet.”


Monitoring Over het stroomverbruik hoeft men zich volgens Ter Maten geen zorgen te maken: het tegengaan van corrosie vraagt weinig ampère, de opgelegde spanning varieert momenteel van 3 tot 6 Volt per liggerkop. “Het mooie van dit systeem is dat het hele beschermingsproces op afstand is te monitoren en de spanning ook op afstand kan worden aangepast. Een belangrijk gegeven, omdat wij overeenkomstig het contract met Rijkswaterstaat voor 20 jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en wij op deze manier deze verlenging van de le- vensduur kunnen bewerkstelligen.”


Scepsis teniet gedaan De resultaten zijn volgens Ter Maten tot nu toe zeer bevre- digend. Ook de eventuele scepsis die bestaat over mogelij- ke negatieve effecten van deze methode op de voorspanning, is volgens hem teniet gedaan. Het potentiële risico op ‘over- bescherming’, waarbij zogenaamde waterstofverbrossing optreedt (als gevolg van zeer negatieve potentialen) en de voorspanning bros kan bezwijken, wordt teniet gedaan aan- gezien elke individuele liggerkop een meetcel ter plaatse van de voorspanning heeft en daarmee wordt gemonitord op te negatieve potentialen. Met dit project is vast komen te staan dat dit ongewenste proces via monitoring en ‘bediening op af- stand’ controleerbaar is.


Controle constructieve veiligheid Een ander belangrijk voordeel van deze vorm van kathodische bescherming is dat veel minder (loszittend of aangetast) be- ton hoeft te worden weggehakt/gesaneerd omdat dit systeem de aanwezigheid van in het resterende beton aanwezige chlo- ride teniet doet. “Een niet onbelangrijk gegeven, niet alleen qua kosten en tijd, maar ook omdat de liggerkoppen meestal moeilijk bereikbaar zijn. Dat is ook een van de redenen dat we de coating aanbrengen door deze op het gerepareerde beto- noppervlak te spuiten.” Over de conditie waarin zijn mede- werkers de liggerkoppen aantroffen, vertelt Ter Maten dat dit sterk uiteen liep. “Er waren een aantal gevallen waarbij het beton zodanig was aangetast dat de constructieve veiligheid moest worden vastgesteld - door Royal HaskoningDHV. Dat was in al die gevallen gelukkig wel het geval.”


Rapport en aanbevelingen De resultaten van dit project zijn zo goed dat wordt aanbevo- len om bij kunstwerken die verschijnselen van ‘ betonrot’ in de liggerkoppen vertonen, toepassing van deze techniek ze- ker te overwegen. Ook in situaties waar tot nu toe voor andere oplossingen is gekozen, kan het de moeite waard zijn om ka- thodische bescherming alsnog toe te passen om de construc- tieve veiligheid en functionaliteit voor langere tijd te kunnen waarborgen. Om de andere districten van Rijkswaterstaat te ondersteunen bij de aanpak van identieke problemen in hun werkgebied, is een uitvoerig rapport samengesteld waarin de werkzaamheden, ervaringen en ‘do’s and don’ts’ zijn opge- nomen.


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48