This page contains a Flash digital edition of a book.
Bewaking en beheersing


Kathodische bescherming van staal


K


B beïnvloedt de aan het wa- peningsstaal optredende reac- ties door een beschermstroom


te laten lopen. Deze stroom loopt door het beton van de speciaal aangebrachte anode naar de kathode, de te bescher- men wapening. Corrosie wordt gestopt als de beschermstroom voldoende hoog is. Praktisch gezien betekent dit bij opgedrukte stroom (er bestaan ook galvanische systemen waarbij zink als batterij fungeert en zich opoffert) dat er met een stroombron een voldoend hoge spanning wordt aangebracht tussen de op de pluspool aangesloten anode en de wapening aan de minpool.


Zorgvuldige verspreiding Door de hoge weerstand van het beton is het vereist dat de anode zorgvuldig wordt verspreid over de te beschermen delen. In veel gevallen in de infrastruc- tuur wordt als anodemateriaal gewerkt met een geleidende coating of geac- tiveerd titanium strips (bij galvanische systemen meestal zinkfolie). De ano- dematerialen worden op 3-4 volt ge- lijkspanning ten opzichte van de wape- ning gebracht en geven dan 2-10 mA/ m2


aan stroom af. Het geringe afgege- ven vermogen (mW/m2


) volstaat om de


KB-systeem met wapening (katho- de), sensor (RE), anode en elektro- technische installatie


22 Nr.2 - 2015 OTAR


chemische reacties aan het staal volle- dig naar de hand te zetten: van de on- gewenste corrosie van de wapening, naar de zeer wenselijke bijeffecten de vorming van hydroxide rondom het staal en het afvoeren van chloride in richting van de anode. De anodes die worden toegepast kunnen dit jarenlang volhou- den. Daarbij stoppen ze de corrosie en maken tegelijkertijd het beton tot een steeds gezonder milieu voor de wape- ning.


Aanbrengen titanium gaas aan bovenzijde brug


Door het toepassen van kathodische bescherming (KB) wordt corrosie gestopt en voorkomen. Als maatregel is KB voor onze infrastructuur onmisbaar. Corrosie van de wapening door de chlo- rides uit dooizouten, kan alleen maar duurzaam gestopt worden door toepassing van KB.


Bewaking van KB


Aangezien KB een actief systeem is, dient periodiek gecontroleerd te worden of het systeem geen gebreken vertoont, de be- schermstroom nog voldoende hoog is en er geen van buitenaf komend onheil is. Denk bijvoorbeeld aan veroudering, hoge vochtbelasting door lekkende voegen en vandalisme. De benodigde bewaking of monitoring van het KB-systeem is vastge- legd in de NEN12696. Enerzijds vormt dit een belasting voor de beheerder, ander- zijds is de continu zorg en aandacht voor het KB-systeem een directe vinger-aan- de-pols voor de constructie.


De bewaking wordt gebruikelijk ingevuld met een jaarlijkse visuele inspectie van de constructie en het KB-systeem, en half- jaarlijkse depolarisatiemetingen om de af- doende bescherming aan te tonen. Het regelmatig inspecteren van de construc- tie levert de beheerder bruikbare informa- tie op om ook andere relevante onderde- len van het onderhoud onder controle te houden. Om de continuïteit van het be- wakingsproces te borgen, zijn in de markt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48