This page contains a Flash digital edition of a book.
cierd en de risico’s die te maken hebben met het eventueel niet slagen van het project worden gedragen door het pro- gramma. Karsten: “Uiteraard heeft JLD Contracting binnen de risicokaart ook zijn verantwoordingen die zich met name richten op de uitvoering en de materialen. De energie, het commitment en de snelheid waarmee het project wordt uitge- voerd bewijst dat de nieuwe opzet van het HWBP vele kansen biedt, waardoor ook MKB bedrijven kansen krijgen om mooie ideeën tot uitvoering te kunnen brengen.”


De proefopzet In Purmerend is nu met Deltares, die namens de opdracht- gever Waterschap Rivierenland de ontwikkeling begeleid, een proefopzet gemaakt. In het veld is de toplaag ter plaatse van de proefdijk afgegraven en hierop is het dijklichaam aange- bracht tot ongeveer 1,40 m hoog. Tevens zijn de verschillen- de monitoringsystemen aangebracht, waaronder waterspan- ningsmeters en zakbakens. De ondergrond en de klei voor het dijklichaam worden onderzocht middels samendrukkings- proeven, single stage tri-axiaal proeven en DSS-proeven. Van het dijkmateriaal worden tevens Atterbergse grenzen bepaald en het volumegewicht/watergehalte bepaald.In januari is be- gonnen met de eerste interactieproeven. In april worden con- tainerproeven gehouden om de dijk te laten bezwijken.


Beproeving De stap die van belang is na het uitwerken van de theoreti- sche onderbouwing is een praktijkproef. De proeven hebben als doel het controleren of de JLD-dijkstabilisator werkt zo- als is aangenomen in de theoretische onderbouwing en zoals blijkt uit de verschillende modelleringen. De proeven zijn on- derverdeeld in twee onderdelen; de interactieproeven en de containerproeven.


De belangrijkste doelen van de interactieproeven zijn het be- palen van de opneembare kracht van een JLD- klapanker, dat geplaatst is in de diepe bodem (pleistocene, holocene zand- laag) en het bepalen van de opneembare wrijvingskracht door het LDE-element dat geplaatst is in de cohesieve lagen. Daar- naast wordt gekeken wat de opneembare kracht is van de combinatie van het JLD-klapanker en de LDE geplaatst in de bodem.


Proevenopzet


Stabiliteitsanalyse containerproef


Met de containerproeven wil JLD Contracting de ontwerpme- thodiek van de JLD-dijkstabilisator optimaliseren. Er wordt gekeken of de h.o.h. afstand van de JLD-dijkstabilisatoren kan worden geoptimaliseerd en de verschillen tussen een LDE uit één stuk of uit meerdere stukken kan met deze proeven worden onderzocht. Verder wordt bepaald wat de opneembare dwarskracht is van het LDE dat geplaatst is in de bodem en wat de opneembare krachten van de JLD-dijkstabilisator zijn in een situatie die het uiteindelijk toepassingsgebied van de JLD-dijkstabilisator het dichtst benaderd.


Punt van acceptatie De proeven worden gemodelleerd in Plaxis 2D/3D om te con- troleren in welke mate de stabilisatoren in theorie bijdragen aan de macrostabiliteit van het dijklichaam. Daarnaast wordt gekeken hoe de proef het beste uitgevoerd kan worden zodat de gewenste glijcirkel ontstaat. In de periode van mei tot en met juli 2015 staat het uitwerken van de resultaten gepland. Karsten: “En zo verwachten we dat we eind 2015 het punt van acceptatie van de JLD-dijkstabilisator bereiken.”


Commitment Het projectteam is inmiddels begonnen met de eerste beproe- vingen. Kasten: “Alle betrokken partijen zijn in samenwerking met Deltares vol commitment aan het werk voor het project. Dit heeft geleid tot de proevenopzet, waaruit we alle beno- digde informatie ten behoeve van de kennisleemtes kunnen halen. Want er wordt bij dit project veel gebruik gemaakt van kennis en data die al beschikbaar is voor de markt. Een van de basisgedachten is, dat wat al onderzocht en bruikbaar is niet nogmaals onderzocht dient te worden. Beschikbare ken- nis en data zal optimaal worden benut binnen deze ontwikke- ling.” Karsten stelt dat JLD Contracting bv en de betrokken partners tot dus ver zeer positief zijn over het welslagen van het project. “De eerste resultaten die uit de beproevingen ko- men zijn zeer bevredigend.”


Voor dit project is JLD Contracting in 2013 een samenwer- king aangegaan met Antea Group en Wiertsema & Partners. Opdrachtgever is Waterschap Rivierenland. Deltares bege- leidt het project vanuit de opdrachtgever. De locatie wordt door de gemeente Purmerend ter beschikking gesteld.


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48