This page contains a Flash digital edition of a book.
met palen. In de loop der jaren is de bo- dem gaan zakken, waardoor deze niet meer goed aansluit op de kolkwan- den. Door het vullen van de holle ruim- tes (als gevolg van de verzakkingen) en het aanbrengen van een zinkstuk wordt voorkomen dat zuurstofrijk water bij de paalkoppen kan komen. Daarbij wordt tevens de stabiliteit van de fundering vergroot.


Bodembescherming verdwenen Omgevingsmanager Jitka IJsselstijn van Rijkswaterstaat licht toe: “Rijkswater- staat heeft in het kader van Risico-in- ventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) de sluis onderzocht. Hoewel de stabili- teit van de kolkwanden op dit moment nog niet in het geding is, kan dit wel het geval zijn bij een verdere voortzet- ting van de schade onder de kolkwand. Wanneer hier niets aan gedaan wordt, kan dit verzakking van de kolkwand en het omringende sluisterrein tot gevolg hebben. Ook de bodembescherming van de kolk aan de zijkanten is groten- deels verdwenen. Het doel van deze re- novatie is om met zo min mogelijk in- grijpende maatregelen een veilige en doelmatige sluis te creëren, die de ko- mende 25 jaar weer voldoet aan de gel- dende eisen. De herstelwerkzaamheden worden op een dusdanige manier uit- gevoerd, dat er voor de komende tien jaren geen grote onderhoudsklussen meer nodig zijn.”


Uithijsen sluisdeur.


Herstelwerkzaamheden De voornaamste werkzaamheden die worden uitgevoerd om de stabiliteit te herstellen, zijn het vervangen van een strook grond van 5 meter breed en 1 meter diep langs de kolkwanden door lichter ophoogmateriaal (BIMS), het ver- beteren van de bodembescherming en het injecteren van de funderingen on- der de kolkwanden. Naast de werk- zaamheden voor het herstellen van de stabiliteit, worden ook de dekzerken gerepareerd en deels vervangen, de sluisdeuren vervangen, het metselwerk van de kolkwanden plaatselijk gerepa- reerd en de wanden en trappen geïn- jecteerd. Het sluiscomplex is een Rijks- monument, wat betekent dat er onder strenge voorwaarden gewerkt wordt. Rijkswaterstaat is hoofdverantwoorde- lijke en dient ervoor te zorgen dat het monumentale karakter van de sluis zo min mogelijk wordt aangetast. De Rijks- dienst voor Cultuur en Monumenten waakt over het gehele renovatieproces. Ooms Construction heeft tevens een bouwhistoricus ingeschakeld om de uitvoering te begeleiden.


Vergunningen Verschillende vergunningen zijn met een dergelijke renovatie nodig, zoals de omgevingsvergunningen ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor be- schermde monumenten’. Ook twee an- dere belangrijke aanvragen zijn in de af-


DE BETROKKENHEID


VAN DE OMGEVING IS ERG GROOT EN DOOR PERSOONLIJK CONTACT ONTSTAAT BEGRIP


gelopen maanden ingediend, waaronder de aanvraag voor het kappen van de ze- ven zilverpopulieren die vlak langs de sluis staan. Daarnaast zijn er nog ver- schillende watervergunningen nodig om het waterpeil in de sluis tijdens de werk- zaamheden te kunnen verlagen. Om het grondwaterpeil van de belendingen op peil te houden, is water in de bodem geïnfiltreerd en een spanningsbemaling toegepast om opbarsten van de sluis- bodem te voorkomen. Naast de vergun- ningen, is een aantal ontheffingen van toepassingen, zoals de ontheffing voor de tijdelijke inrichting van het werkter- rein en het produceren van geluid.


Ooms Construction en Monumenten Advies Bureau In april 2014 werden de renovatiewerk- zaamheden, in opdracht van Rijkswa- terstaat Midden-Nederland, gegund aan aannemer Ooms Construction uit Scharwoude, onderdeel van Strukton Civiel. Vanwege de monumentale sta- tus van de sluis dient zowel de planvor- ming, als de uitvoering van het werk te worden begeleid door een ter zake kun- dige bouwhistoricus. Ooms Construc- tion besloot eind december 2013 om het Monumenten Advies Bureau bij de renovatie te betrekken. Ook tijdens de werkzaamheden wordt het werk bouw- historisch begeleid en worden in het zicht komende zaken uitvoerig gedo- cumenteerd. Ooms Construction is een D&C contract gegund, wat betekent dat de aannemer naar eigen inzicht de re- novatie van de sluis oppakt. Zo is er- voor gekozen om het werk buiten het vaarseizoen uit te voeren en een lange voorbereidingstijd in te plannen. Dit be- tekent dat maatregelen getroffen moes- ten worden om ook tijdens vorst door te kunnen werken, zodat de beoogde planning gehaald kan worden. Vooral het voegwerk is vorstgevoelig. Er zijn doorwerkvoorzieningen gebouwd, zo- dat tot een temperatuur van -5 graden celsius doorgewerkt kan worden.


Nr.2 - 2015 OTAR O Nr.2 - 2015TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48